Multilingual Turkish Dictionary

English

English
ABDUCTION : English Azerbaijani Turkish

qaçırma, oğurlama

ABERRANT : English Azerbaijani Turkish

yolunu azan, yolundan çıxan

ABERRATION : English Azerbaijani Turkish

1] düz yoldan uzaqlaşma; azma 2] fiz. aberrasiya [uzaqlaşma, yayılma]

ABET : English Azerbaijani Turkish

təhrik etmək; səbəb olmaq, amil olmaq [adətən pis şeylərə];

ABETMENT : English Azerbaijani Turkish

təhrikçilik

ABETTOR : English Azerbaijani Turkish

təhrikçi

ABEYANCE : English Azerbaijani Turkish

be in abeyance müvəqqəti tə;xirə salınmış, ləğv edilmiş [qanun, hüquq və s.]

ABHOR : English Azerbaijani Turkish

nifrət bəsləmək

ABHORRENCE : English Azerbaijani Turkish

nifrət

ABIDE : English Azerbaijani Turkish

1] dözmək, tab gətirmək [inkar və sual cümlələrində]; he cannot abide him o buna dözə bilməz 2] köhn. olmaq, qalmaq, yaşamaq

ABIDE BY : English Azerbaijani Turkish

abide by [smth] özünü bir şeydən bərk saxlamaq, dözmək

ABILITY : English Azerbaijani Turkish

1] qabiliyyət, bacarıq; to the best of ones ability gücünə görə, bacardığı qədər 2] iste;dad

ABJECT : English Azerbaijani Turkish

yazıq, bədbəxt; in abject poverty ehtiyac, kasıblıq içində

ABJURATION : English Azerbaijani Turkish

dönmə, üz döndərmə, əl çəkmə

ABJURE : English Azerbaijani Turkish

üz döndərmək, əl çəkmək

ABLATIVE : English Azerbaijani Turkish

qram. birgəlik hal

ABLAZE : English Azerbaijani Turkish

predic. od içində; ablaze with anger qəzəblə, hiddətlə

ABLE : English Azerbaijani Turkish

bacarıqlı; be able bacarmaq

ABLE-BODIED : English Azerbaijani Turkish

möhkəm, sağlam; yararlı [hərbi xidmətə]; able-bodied seaman matros [rütbə]

ABLUTION : English Azerbaijani Turkish

[adət. pl.] dəstəmaz alma [dini mərasim]

ABLY : English Azerbaijani Turkish

məharətlə, bacarıqla

ABNORMAL : English Azerbaijani Turkish

sıradan çıxmış, həmişəkindən fərqli, qeyri-normal

ABOARD : English Azerbaijani Turkish

gəmiyə; qatara; go aboard [a ship] gəmiyə oturmaq
prep. gəmidə, qatarda

ABODE : English Azerbaijani Turkish

ev, məskən, yurd; olduğu yer
abide-ın p.p. və past forması

ABOLISH : English Azerbaijani Turkish

ləğv etmək, aradan qaldırmaq