Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Dictionary

Turuz Dictionary
ABZAL : Turuz Dictionary

qural. əbzar

ABZAL : Turuz Dictionary

əbzar. avadanlıq. ovadanlıq. əsbab

ABZAL : Turuz Dictionary

əbzar. qarçav. qaraçav. arac. qatacaq. ayqıt

AC : Turuz Dictionary

-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).
ağızdan ön qulaq aç

AC : Turuz Dictionary


xan evinin ac pişiyi. (qıtmır)
yaş çürüdən arzular, gözü yolda, qarnı belə ac qoyar. (yaş: gənc)
itlərisə ac eldə, bolluq saçaqda durmaz, qıtlıq yurtdan azalmaz. (saçaqda: süfrədə)

AC : Turuz Dictionary

-görməz yarın, baş işləməz ac qarın. (başı işləməz ac qarının, yarını açmaz). ¶-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır. ¶-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır. ¶-ac izini tox tutmaz, tox izini ac tutar. ¶-yatan öküz ac qaldı

AC : Turuz Dictionary

əşi.
ac bura gəl.
pis. (bəd).
acöz: bağırqurd. nəfsi əmmarə.
tanrım acözdən, acüzdən qoru: tanrım nəfsi əmmarədən, pis üzdən saxla..
arıq.-arıq saxla, yağu olmasun. (ac saxla qudurmasın).¶-tox deyib tülküyə barmaqdansa, ac deyib qurda var. (tox olan tülküyə barmaqdansa, ac olan qurda var). (kişilikdə tülkülük, yırtıcılıqdan qat qat yamandır).¶-ac çapılar, bay tapılar. (parasız dağlı, paralı yağlı).¶-çalışqan əl boş qalmaz, qanığan könül ac qalmaz. (qanığan: çox göydən gedməyən. alçaq könül. qane' olan).¶-tox, ac bağırın duymaz. (bağırın: bağırtısın. çığırtısın. fəryadın).¶-ağzı açıq ac qalmaz.¶-ağzı açıq ac ölməz. (acında ölməz).¶-ac ağız gəm götürməz. (gəm: noxda. cilov).¶-ac bıraxma tox gəzdir, az söyləyib, köp yazdır. (eli yazıb oxumağa yönət. bil qurtul!).¶-tox çalxanmaz, ac doymaz. (tox: dolu).¶-ac əsnəyər, tox gəğirər..¶-ac çolaq, tox dolaq. (dolaq: üzlü. qudurqan)..¶-ac ivək (iti. yeyin), tox tölək (üzü yola). (tölək: asudə. aram. mütməin)..¶-yarı ac: alac. ala qarın. çala qarın..¶-ac səfil: ac yalanğac ac lüt. ac çılpaq. qarnı ac. üstü yalın..¶-ac yalanğac: ac lüt. ac çılpaq. qarnı ac. üstü yalın. ac səfil.
ac quş yiyəsin alar(yer /yeyər).¶-ac evində qatıq uyumaz (tutmaz)..¶-ac toxunan oynamaz..¶-ac əlini közə soxar..¶-toprağın aldıran (itirən) ac qalar..¶-bağlı ağız ac qalar..¶-sığırlı el ac qalmaz..¶-ac toxdan nə gözləməz, tox toxdan nə söyləməz.(söyləməz: tə'rifləməz)..¶-acla ac dalaşar, toxla tox yalaşar..¶-ac aca gün verməz, gönü gönüyə nə verməz.(gönü: məhbub)..¶-ac acı dalayar, tox toxu yalayar..¶-ac it, ocaq sökər. (ac it fırın yıxar)..¶-acla ac dalaşar, ortada dilənçi doğar, toxla tox yalaşar, ortada yalançı doğar. (yalançı: yaltaq)..¶-acla ac poxlu, toxla tox toxlu..¶-gözü ac, qarnısa tox, xan belə yoxsulluq edər..¶-olmasaydı sarsaqlar, ac qalardı, yaltaqlar!. ¶-acı görüş: qınıclı görüş. ¶-yaşam güdə, sayılmaz kaçı, günlərivə, qatma acı!. (kaçı: neçəsi)..¶-ac qalıb alçalmayan (bu söz kişini könül yelinə verərək, başın alçaqlıqa soxmaqdan oyatı (oyarı) verir..¶-qarnı ac gözü acdan tez doyar.¶-lüt içrə, ac dışra. (ac dışra qaçar doymağa, lüt içrə qaçar qızmağa)..¶-ac qalanın, çörək açar dilini..¶-ac, arrıq itin götün yalar..¶-bayramda ac ölənlər..¶-əl tox olar, göz ac

AC : Turuz Dictionary

-abağudan qorxan quş ac qalar. (abağudan: quyğundan. mətərsək).¶-ac ilə toxun işi tutmaz.¶-ac toxu anmış, tox acı anmamış.(anmaq: yada salmaq).¶-ac uşaq tox uşaqla oynamaz, tox uşaq ac uşağı oylamaz. (oylamaz: düşünməz).¶-işin bilən ac qalmaz, yolun bilən gec qalmaz.¶-tox qalmasın poxu deyər, ac qalmasın poxu yeyər.¶-ac sığıra baxarsın, ağzın dolu dad olur, azqın birin doyğursun, baş çanağın qan olur. {ağzın dolu dad olur. (yaxud) mal davarın bol olur}.¶-ağigidin gözü tox, könlü ac olur, eyilik etdikcə, könül ona yar olur. (ağigid: covmərd. centilmən)

AC : Turuz Dictionary


tox evin ac pişiyi. (ac göz)
bir günün dinc alan yazın. , on günün ac qalar qışın. (dinc alan
yatan. işləməyən)
açıq ağız ac qalmaz
ac könüllərin acısı yaman, yanıq toprağın yanqısı yaman.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə). (halaydı: qalaydı. şənlik)
ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər). (tapılar: alqış alar)
tox aca, ac toxa inanmamış.
ac kişi it olar.
yatan tülkü ac qalar, yatan ellər gij.
yatmış tülkü, ağız bükü, tökmüş tükü, itmiş kürkü.
açmazdı aşq.
ac qarına aş, nisgil gözə yaş, biri bağrına daş. (açmazdı: müəmmadı)
ac toyuğun avlağı, yuxuda buğda ambarı.
gözü qalan birəvin malında, öz evində ac yatar. (birəvin: birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).
yatmış tülkü ac qalmış. (tülkü olsan belə , çalışmadan çalamazsın).
özü tox olan, gözü ac qalmaz. (özü
nəfsi).
əli yamanın gözü ac, eli yamanın götü qaç. (yaman dünyanı yaxar, doymaz, bir yaramaz topluluqdan uzaq dur).
ac bay yeyər qoymaz, acgöz yeyər doymaz.
başqasının aşına qaran ac qalar. (başqasının
birəvnin. özgənin). (qaran: baxan. güdən).
ac olan qarın, acıqlı baş diş (dinc) durmaz.
tox edəni ac edənməmiş, tox yıxanı ac yıxanmamış.
ac qarın acı bilmәz.
ac olan: acıq. möhtac.
olan versə, acıq ac qalmaz. (ağnasa dağ, dərələr boş qalmaz). (dağ yıxılmasa dərə dolmaz).
içi ac doymadı, qarnı ac doyub yatdı. (içi ac: gözü ac).
qurdun ağzı doysada, gözü ac ölür.
qıyın gəlir doydurasan acgözü, ac qarını doydurmağa navarki.
işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
ağzına qoysan belə gətirməzin, tüpürüb qoyar ac, qarnın. (belə: hətta). (gətirməzin: şansısızın. qarabaxdın).
qımıldayan qır aşmış, yatan öküz ac qalmış.
gəzməsə börü, ac qalır qarın. (qurd yemi ayağdan).
tox qarın hər nə deyər, ac olan hər nə yeyər, bağın salan barın yeyər, igit varlı varın verәr

AC : Turuz Dictionary

qac.
qısqac: qasac.
sıxqac: sıxac.
qaldır. biç. ərit. həll ed.
uzuncasına ac, yoxsun gözləmək: kavlamaq. qıyıqlamaq

AC : Turuz Dictionary

qursağı boş. boş qursağ.
ac yırtıcıya ət tapşırmaq, əmanət vermək: pişiyə ciyər ısmarlamaq.
ac yalavac: qıyıq. qıtıq. yoxsun. kələtə. kəltə. kəvətə. kəvtə

AC TOQ : Turuz Dictionary

ac tox

ACA : Turuz Dictionary

-aca carçı gərəkməz, götə falçı

ACA : Turuz Dictionary

acar. işlənməmiş, aşınmamımış (solmamış), yeni, iti, güclü..¶-ac aca gün verməz, gönü gönüyə nə verməz.(gönü: məhbub)

ACA : Turuz Dictionary

-usağa su, aca çörək. (usağa: susağa)

ACA : Turuz Dictionary


amac itib qurban olsa araca, güman qalmaz buyruq düşə aş aca. (buyruq düşə: qismət ola).
tox aca, ac toxa inanmamış

ACALAN : Turuz Dictionary

- acalan karvana taxılar, döğüşə çıxan qalxana. (taxılmaq. qatışmaq. qatılmaq. girmək. girinmək)

ACALAQ : Turuz Dictionary

acı ağrıdan çıxarılan bağırtı. (şivən. zari)

ACALIB : Turuz Dictionary


yemək istəyib yemək, acalıb yemək, biri şişirir, biri doyurur

ACALMAQ : Turuz Dictionary

aclamaq

ACALMARAM : Turuz Dictionary

aclaman

ACAMANLIQ : Turuz Dictionary

acmanlıq. acgözlük. dargözlük. soxatatylıq. soxuluq. soxağlıq. soxluq. tamahkarlıq. hərislik

ACAMAQ : Turuz Dictionary

acımaq. küflənmək.
kişi dilin dansa, su çox yatsa acar. (acar: küflənər)

ACAN : Turuz Dictionary

(acğan) (acırmaq: nərsiyə qarşı acılıq, ititlik göstərmək). acıqlı. hirsli. əsəbi.
acanlığa qapılmaq.
onu acanlığa itmiş.
acanısan göz qızarar, aranısan üz qızarar.
acığan. öfkəli. qəzəbli. fəna. əsəbi. bədrəftar.
acanın biridir.
acala alver qolay keçməz..¶-orucunan neylisiz.
vallah elə azannan azana yiyirik, acandan-acana!.
bəh-bəh nə gözəl

ACAN : Turuz Dictionary

acıyan. ayağan.
yağıya ayağan, yaralı, qadını qaralı. (düşmana acıyanın kəndisi yaralı, qarısı yaslı olur. (qaralı: yaslı). ¶-yağıya acan , yaralqın. (düşmana acıyan kəndisi yaralanır)