Multilingual Turkish Dictionary

Turuz Dictionary

Turuz Dictionary
ACAN : Turuz Dictionary


acan qazan asmağa, donan ocaq yaxmağa, yanan içim tapmağa

ACANTA : Turuz Dictionary

-kimisi acanda, kimisi tapanda. (bəy. yoxsul)

ACAQ : Turuz Dictionary

acağ. azağ. ( acı). ağrı

ACAQLAMAQ : Turuz Dictionary

acağlamaq. azağımaq. azağlamaq. ( acı). ağrınmaq

ACAR : Turuz Dictionary

-acar köhnə: yenik gerik. ( yenik: taza). taza yava (bayağı)

ACAR : Turuz Dictionary

çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli. qopar. qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qolbastı. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. kəsgin. qoydraqlı. qoydraqıl. qoyduraqlı. qoyduraqıl. qoyaq. qoyuq. qoytan. qoyqul. qoyqun. etgili. yarac. sərt. ötüşlü. ötümlü. sınab. sinəb. müəssir. şədit. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam.
dağlar aşdıq, meşələr keçdik, kəsgin yellərə düşdük, dönmə yolun unutduq, gedmə yolun seçindik.
kəsgin ayaz, parlaq sabah.
acar olmayan: nimdaş. ikinci əl olan, köhnə nərsə, mal

ACAR : Turuz Dictionary

deşən.
çözən.
gəlişdirən.
canlı. qımıldaq. iti.
acar batur: acar alp: acar alpər: çox iti, başarıqlı iğid.
orijinal.
acar yol.
acar iş.
acar yaratış.
acar sözlər.
qıtlıqda olamalıq. fəqir. yoxa. misgin. müstəmənd.
(< açar). taza. bədii.
acar ruman.
atılqan. yılmaz. əsəbi. iti.
əsəbi.
önəl. taza.
aca. işlənməmiş, aşınmamımış (solmamış), yeni, iti, güclü..¶-acar aşar: taza köhnə. yeni əsgi. yeni yeyik.¶-kişi dilin dansa, su çox yatsa acar. (acar: küflənər)

ACAR : Turuz Dictionary

çağal. çağqal. osman.
qaparatlı. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağ

ACAR : Turuz Dictionary


kəvək. gəvək. dişlik. dişə. yeyəcək. yemək. ağızlıq. ağız. azıq. azuqə. rizq.
gərənğ. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qolbastı. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli.
gərən bəylik: güclü dövlət.
gərən topraq.
gərimli. girgin. girgün. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qolbastı. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli.
qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gəriv. qəvi. qıvraq. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. qıyınqır. qınqır. sağlam. qurt. gürt. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur.
qılman. qılaq. ürəkli. qurcaq. qucaq. qoçağ. qoç. qıyqaç. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. salqa. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. qolbastı. qonur. quvvətli. aldırqan. qeyrətli

ACARIQ : Turuz Dictionary

göyərik. körpə. yeniyetmə.
qıtlıq. qəhətlik.
acarlıq illəri

ACARLIQIN : Turuz Dictionary


nərsənin sərtliyin, bəkliyin, itiliyin, şaxlığın, acarlığın yumuşatmaq, əzmək ərçitmək, ərşitmək: öldürmək

ACARMAQ : Turuz Dictionary

əsəbilənmək

ACATIQ : Turuz Dictionary

-acatıq cocuq hırsız, döğülən cocuq, arsız olur

ACAVAT : Turuz Dictionary

acovat. içdən, dibdən ac. heç doymaz. bəd nəfs

ACAYIB : Turuz Dictionary

abayıq. acayıb. urkəc

ACAYTMAQ : Turuz Dictionary

acıqdırmaq. hirsləndirmək.
açıqdırmaq. rəhmə gətirmək.
açaytmaq. açıqdırmaq. yeməyə ititmək. gltirtmək. istətmək

ACAZ : Turuz Dictionary

ayaz. açaz

ACBA : Turuz Dictionary


acba susuz bir kimsəsiz pişik kimi sevdim onu

ACBASAN : Turuz Dictionary

ac doyuran. güclü, doyumlu yemək

ACCA : Turuz Dictionary

təmmah. həris

ACCA : Turuz Dictionary


acca: olduqca ac. (ca: ək olaraq artırıldığı sinci, sıyası, sifəti olduqca güclədir)

ACCAR : Turuz Dictionary

acqır. acqar.zalim

ACÇIL : Turuz Dictionary


acçıl börü, gündə alar verməz geri, yoxdur onda doymaq yeri. (acçıl: acqarın)

ACI : Turuz Dictionary

üzgün. hüzün. üzün. tutuğ.
tüprük. süprük. iti. tünd.
bu tüprükü ya sındır, ya yolundan qaç.
it kimi hürür süprük oğlu tüprük.
dişli. uclu. öclü. iğnəli. toxcanlı. toxnaqlı. sızatan. kəsgin. odlu. yaxıcı. (əziyyətli. əzablı. sarqıçlı. sarqıslı. rişxəndli. kinayəli. tənəli. istehzalı. zəhr xəndədar. müzhik. nişdar).
tikanlı. tikənli. soxuzlu. soxurlu. soxuzğan.
acı yatanlı: acı dadlı.
tın uçuran acı (bibər).
iti, acı davranış, sözlərlə azarlayan, incidən: dişləngic. ısıran. (gəzəndə).
acı yoxdur dinilməsin ölümlə, olay yoxdu batılmasın ötünlə. (ötünlə: zamanla).
ayrılıq ondan acı, olmaz ölüm əlacı.
ana, bala dilmacı, dansa dilin çox acı.
acı çox doyursan daltayar. (taltaymaq: özündən çox yarşın, razı, mütəkəbbir olmaq).
acı çay: dal çay. (dal: saya. sadə).
acı, düşündürücü gülüş. dodaq qaçırma: yanğır gülünc. nişxənd. rişqand.
ayrılıq ölüm, qardaşla bacı, qoşası acı.
ən acı itgi, qarşılıqsız itgi. (ölüm).
yetməz çörəyi, acı qoxar ürəyi. (yetməz: namərd)

ACI : Turuz Dictionary

qattıl. qatcıl. qattal.
qazı. qısı. gümən. ağrı. dərd. incik. qayğu. qaxınc.
qalıq. qalaq. bağul. bağıl. üzünc. tutuğ. kədər. kitir. məlal.
qızqı. qısqı. girtuk. sıxıntı. qısıntı. qıyıntı. qaranat. ağrı. qısı. gümən. ağı. dərd. incik. qayğu. q