Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
ƏSİR-YESİR : Azerbaijani English Dictionary

i. d. d. [yazıq, hüquqsuz adam] slave, captive; poor thing, lack-all; əsir-yesir kökündə əsir-yesir like slaves / captives; əsir-yesir etmək: 1] [incitmək] to torture [d.]; 2] [təngə gətirmək] to tease [d.]; 3] [məftun etmək] to fascinate [d.], to captivate [d.]; bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq to suffer at smb.;s hands

ƏSİRGƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[verməmək] to refuse [d. to smb.], to deny [d. to smb.]; köməyi[ni] əsirgəmək to deny [one;s] assistance [to];
[qıymamaq] to grudge [d.], to begrudge [d.]; bir kəsə yediyi çörəyi də əsirgəmək to grudge smb. the very food he eats

ƏSİRLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. [müst. və məc.] captivity; əsirlikdə olmaq to be* in captivity; əsirlikdə saxlamaq to hold* [d.] captive

ƏSKİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[köhnə] old; əski adət və ənənələr old customs and traditions; əski modalar old fashions;
[qədim] ancient; əski abidələr ancient monuments;
[ötən, keçmiş] past, old, olden; əski günlər past days, old / olden times / days; əski dostlar old friends

ƏSKİ-ÜSKÜ : Azerbaijani English Dictionary

top. i. rages pl

ƏSKİK : Azerbaijani English Dictionary

I. i. shortage, lack; deficit; əskiyi ödəmək to meet* a deficit II. s.
[az, qısa, kəm] less; short[er]; bir qram əskik less by a gram; Qənd 200 qr əskikdir Sugar is less by 200 grams; bir metr əskik short by a metre; Parça iki metr əskikdir The cloth is shorter by two metres; əskik çəki short weight; əskik ölçü short measure;
[çatışmayan] missing, lacking, deficient; Nəyin əskikdir? What do you lack?
[alçaq, pis, bədnam] shameful, base, wretched, mean; əskik adam ill-famed man* / person; əskik hərəkət shameful / mean action III. z. less; short; əskik almaq to receive / to get* less, not to get full amount [of]; beş manat əskik almaq to get* / to receive five manats less; əskik vermək to give* less [d.]; beş manat əskik vermək to give* five manats less; əskik götürmək to take* less [d.]; əskik gəlmək / çıxmaq to be* short [of], to miss [d.], to be* out / short in one;s accounts; Onun beş kitabı əskik çıxdı He / She missed five books; kimsədən əskik olmaq to be* inferior / second to smb. [in]; O bu cəhətdən heç kimdən əskik deyil He / She is inferior / second to none Bu bağdan quşlar əskik olmur This garden never lacks birds; Bizdən qada-bala əskik olmur We never miss misfortunes; əskik ölçmək to give* short measure; əskik ödəmək to underpay* [for], to pay* less than required [for]; əskik çəkmək to give* short weight [of]

ƏSKİKLİK : Azerbaijani English Dictionary

i.
[çatışmazlıq] shortage [of], lack [of]; deficiency;
[alçaqlıq, yaramazlıq] meanness, baseness, wretchedness; Bu onun əskikliyinə dəlalət edir It shows his meanness; əskiklik gətirmək to abase [d.]; to humiliate [d.]; Bu sənə əskiklik gətirməz It won;t abase you

ƏSKİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. bax köhnəlik

ƏSKİLİTDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. bax əskiltmək

ƏSKİLMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[azalmaq] to diminish, to decrease, to lessen;
[xərc, məsarif] to be* cut down

ƏSKİLTMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[azaltmaq] to diminish [d.], to decrease [d.], to lessen [d.];
[qiyməti] to reduce [d.];
[məziyyətini, ləyaqətini] to belittle [d.]; Özünü əskiltmə Don;t belittle yourself;
[xərci, məsarifi] to cut* down [d.];
[nüfuzdan salmaq] to abase [d.], to humiliate [d.]

ƏSKİNAZ : Azerbaijani English Dictionary

i. bank-note, currency bill

ƏSKƏRSAYAĞI : Azerbaijani English Dictionary

z. like a solider, as a soldier

ƏSL : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[mənşə, kök] origin; Onun əsli fransızdır He / She is a Frenchman / Frenchwoman by origin / by birth; Onun əsli bakılıdır He / She was born in Baku;
[orijinal] original; məktubun əsli the original of the letter;
[nəsil] family, kin; origin; Mən onun əslini tanıyıram I know his / her family; Bu onların əslində var This runs in their family;
[əsas] base; Bu xəbərin əsli yoxdur This news is baseless;
[məğz] essence, [main] point; işin əsli the point of the matter; əslində as a matter of fact, in fact, in reality, in the original, in essence, virtually; əslinə baxsan as a matter of fact; Əsli ilə düzdür Certified true copy II. s.
[xalis] authentic, genuine; əsl sənəd authentic document; əsl sənət genuine art;
[orijinal] original;
[həqiqi] real; true; Onun əsl adı nədir? What is his / her real / true name?

ƏSLA : Azerbaijani English Dictionary

z.
[qətiyyən] at all, not
.. at all; O bunu əsla bilmirdi He / She did not know it at all;
[heç vaxt] never; Mən Londonda əsla olmamışam I have never been to London; əsla yox not at all, not in the least

ƏSLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
original, real;
qram. qualitative; əsli sifət qualitative adjective

ƏSLƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. by origin, by birth; O əslən azərbaycanlıdır He / She is Azerbaijani by birth / by origin

ƏSMƏCƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. shiver, thrill; əsməcə tutmaq to shiver / to thrill / to tremble

ƏSMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[titrəmək] to tremble, to shiver, to thrill, to quiver, to quake, to tingle [with]; soyuqdan əsmək to shiver with cold; qorxudan əsmək to tremble / to quake with fear; sevincdən / həyəcandan / əsəbdən / dəhşətdən əsmək to thrill / to tremble / to tingle with joy / excitement / horror; [ürək haq.] to go* pit-a-pat; Ürəyim əsdi My heart went pit-a-pat;
məc. [əzizləmək, qayğısını çəkmək] to cherish [d.], to foster [d.]; Ana balası üzərində əsirdi Mother cherished / fostered her child;
[yel, külək haq.] to blow*; Şiddətli külək əsir A strong wind is blowing

ƏSMƏR : Azerbaijani English Dictionary

s. dark complexioned; əsmər qadın dark woman; əsmər qız dark girl; əsmər bənizli dark complexioned; [i.s.] of dark complexion

ƏSMƏRLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. dark complexion, darkness

ƏSNA : Azerbaijani English Dictionary

i. [vaxt, an] time, strech of time, moment, instant; bu əsnada at this time /moment, at this very instant; əsnasında during; in the course [of]

ƏSNƏK : Azerbaijani English Dictionary

i
yawn; əsnəyi boğmaq / qaytarmaq to stifle a yawn;
anat. pharynx

ƏSNƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to yawn

ƏSNƏTDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. bax əsnətmək