Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
ƏSNƏTMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to cause s.o. to yawn, to make* s.o. yawn

ƏSR : Azerbaijani English Dictionary

i.
[100 il] century; əsrlər boyu for centuries, during many centuries; keçən əsr last century;
[epoxa] age; % Orta əsrlər the Middle Ages; atom əsri atomic age

ƏSRALI : Azerbaijani English Dictionary

s. bax əsrarəngiz

ƏSRAR : Azerbaijani English Dictionary

i. mysteries

ƏSRARƏNGİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. mysterious; enigmatic[al]; baxış əsrarəngiz a mysterious look / glance; sükut əsrarəngiz a mysterious still / stillness

ƏSRARƏNGİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. mystery; enigma

ƏSRİMİŞ : Azerbaijani English Dictionary

fs.
[qızmış, azğınlaşmış] furious, infuriated; in a white rage idiom.:
[yetkinləşmiş] grown-up; qız a grown-up girl

ƏSRİMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[qızmaq, azğınlaşmaq] to become* to get* furious, to be* infuriated, to fly* into a rage idiom.
[coşmaq, qəzəblənmək] to rage [at. against]

ƏSRLƏRCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. for [many] centuries, during many centuries

ƏŞYA : Azerbaijani English Dictionary

i. thing, object; ev əşyaları household things; şəxsi əşyalar personal possessions / belongings

ƏŞYALILIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. thingness

ƏSƏ-ƏSƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. trembling, all in / on / of a tremble; shivering

ƏSƏB : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [sinir] nerve; möhkəm əsəb iron / steel nerves; zəif əsəb weak nerves; Onun əsəbləri zəifdir He / She has weak nerves; bir kəsin əsəblərinə toxunmaq to get* on smb.;s nerves II. s. nervous, nerve; əsəb sistemi nervous system; əsəb gərginliyi nervous tension; əsəb sarsıntısı shock; əsəb xəstəliyi nervous disease

ƏSƏBİ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
[tez əsəbiləşən] nervous; irritable;
[siniri xəstə] neurotic; əsəbi hal nervousness; əsəbi olmaq to be* nervous; əsəbi adam a nervous man*; O çox əsəbiləşır He / She is very nervous II. z. nervously; irritably

ƏSƏBİCƏSİNƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax əsəbi II

ƏSƏBİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. nervousness, nervosity

ƏSƏBİLƏŞDİRİCİ : Azerbaijani English Dictionary

s. [i.s.] making nervous; irritating

ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to make* [d.] nervous, to get* on smb.;s nerves; [qıcıqlandırmaq] to irritate [d.]

ƏSƏBİLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* / to feel* nervous; [qıcıqlanmaq] to be* irritated

ƏSƏBSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. nerveless, nervousless

ƏSƏBSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. nervouslessness

ƏSƏR : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[iz, nişanə, əlamət] trace; sign, vestige; Onun əvvəlki gözəlliyindən heç bir əsər qalmamışdı There was / remained no trace / sign of her former beauty; Biz orada qədim qəsrdən həç bir əsər görmədik There we could see no traces / vestige of the ancient castle;
[tə?`sir] effect; əsər etmək to affect [d.], to have* an effect [on, upon], to act [upon]; Bu xəbər ona bərk əsər elədi The news affected him / her very much II. i. [yaradıcılıq məhsulu] work; production; elmi əsər scientific work; sənət əsəri work of art; musiqi əsəri musical composition; şah əsər masterpiece; kiçik əsərlər short / minor works; ədəbi əsər literary work, work of literature; Nizaminin əsərləri works by / of Nizami, Nizami;s works; seçilmiş əsərlər selected works

ƏSƏR-ƏLAMƏT : Azerbaijani English Dictionary

i. bax əsər I [
ci mə`nada]

ƏSƏRSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. not affecting [d.]; having no effect [on, upon] II. s. workless; having no works

ƏT : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
meat; flesh; qoyun əti mutton; mal əti beef; donuz əti pork; toyuq / cücə əti chicken meat; qaz əti goose-flesh; quş əti fowl-flesh; qaz əti veal; cöngə / kələ əti bull-beef; at əti horse-flesh, horse-beef; ov əti game; ağ ət white meat; qırmızı ət red meat; təzə ət fresh meat; duzlanmış ət curing meat, corned meat, corned beef; donmuş ət frozen meat; çiy ət raw meat, uncooked meat; suda bişmiş ət boiled meat; qızardılmış ət fried / roast meat; qrildə bişirilmiş ət grilled meat; konservləşdirilmiş ət tinned meat; canned meat amer.; hisdə qurudulmuş ət hung-beef; bərk ət tough meat; % Nə ətdir, nə balıq Neither fish, nor flesh; Əti ətimdən, qanı qanımdan Bone of my bone, flesh of my flesh; doğranmış ət chopped meat; döyülmüş / çəkilmiş ət minced meat; əti doğramaq to chop the meat; əti döymək / çəkmək [maşında] to mince the meat; ət bişirmək to boil / to cook meat; % ət basmaq [çox kökəlmək] to grow* stout; ətə dolmaq to gain flesh, to put* on flesh / weight; ətə-qana gətirmək to fatten [d.], to flesh [d.]; ətə dönmək: 1] [süstləşmək] to become* languid, to feel* slack, to be* flabby / flaccid; 2] [yumşalmaq] to soften, to become* soft; əti tökülmək: 1] [arıqlamaq] to lose* flesh; 2] məc. [xəcalət çəkmək] to be* ashamed [of]; əti ürpəşmək to feel* creepy; to be* startled; əti çimçəşmək to be* disgusted, to feel* disgust, to be* squeamish [about]; % köynək-köynək ət tökmək to be* greatly ashamed [of]; Ətin tökülsün! Shame on you! ətini tökmək to lose* flesh; ətə öyrətmək [şahini, ov itini] to flesh [d.]; ət ilə qidalanmaq to live on flesh; Canavarlar ət ilə qidalanırlar Wolves live on flesh;
[meyvədə] pulp, flesh II. s. meat, flesh, beef; ət suyu beef-tea; broth; ət xörəyi meat; ət təhvili / tədarükü meat supply, meat purveyance