Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
ƏTLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to flesh, d. d.; to gain / to make* flesh; to put* on flesh / weight, to become* fleshy / fat

ƏTRAF : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[tərəflər, yanlar] sides; yolun ətrafında on the sides of the road;
[əhatə] surroundings pl., environs pl.; Bu ətrafda kimsə yaşamırdı Nobody lived in the surroundings;
[civar] outskirts, suburbs; şəhər ətrafında in the outskirts / suburbs of the town;
[yan-yörə] around; ətrafa baxmaq / nəzər salmaq / göz gəzdirmək to look around; ətrafına dolanmaq to go* / to walk around; ətrafında [haqqında] about; Bu məsələ ətrafında çox danışdılar They talked much about this problem;
anat. extremity; yuxarı ətraflar upper extremities; aşağı ətraflar lower extremities II. s.
[əhatə edən] surrounding, environing; ətraf mühit environment;
[yaxın] near-by, neighbouring

ƏTRAFLI : Azerbaijani English Dictionary

I. s. [geniş] comprehensive; [hərtərəfli] all-round; [müfəssəl] detailed, minute; [mükəmməl] thorough II. z. in detail, minutely; at [great] length

ƏTRİYYAT : Azerbaijani English Dictionary

I. i. perfumery II. s. perfumery; ətriyyat dükanı perfumer;s shop; ətriyyat fabriki perfumery

ƏTRİYYATÇI : Azerbaijani English Dictionary

i. perfumer

ƏTRİYYATÇIÇILIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. perfumery; profession of a perfumer

ƏTRƏNGİ : Azerbaijani English Dictionary

s. flesh-colour, flesh-coloured; [i.s.] of flesh-colour

ƏTSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[arıq] scraggy, meagre, thin;
[xörək] lenten, plain; ətsiz şorba plain / lenten soup;
meatless; fleshless

ƏTÜRPƏDİCİ : Azerbaijani English Dictionary

s. bax ətürpədən

ƏTÜRPƏDƏN : Azerbaijani English Dictionary

s. [ikrah doğuran] disgusting, disgustful; [qorxunc] frightful, scaring

ƏTYEMƏZ : Azerbaijani English Dictionary

s. vegeterian

ƏTYEMƏZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. vegeterianism

ƏTYEYƏN : Azerbaijani English Dictionary

s.
zool. carnivorous, flesheating; ətyeyən heyvan a carnivore;
beef-eating; ətyeyən adam beefeater

ƏTƏK : Azerbaijani English Dictionary

i.
[paltarda] hem, lap; skirt, lower part of a garment; yubkanın ətəyi hem of a skirt; paltonun ətəyi lap of a coat; bir ətək a skirtful; a lot of, plenty of; bir ətək qoz a skirtful of walnuts; bir ətək pul a lot of / plenty of money; Mən buna bir ətək pul vermişəm I;ve paid a lot of / plenty of money for it; % ətəyindən daşı tökmək to change one;s mind, to concede, to defeat, to think* better of it; % abrını ətəyinə bükmək to give* a scolding [to], to give* a rebuke [d.]; Əl mənim, ətək sənin! I do beg you! I do entreat you!;
[dağın, təpənin və s.] foot, bottom; dağın ətəyi the foot / bottom of the mountain; dağın ətəyində at the foot / bottom of the mountain

ƏTƏK-ƏTƏK : Azerbaijani English Dictionary

z. very much, a great deal, plenty of, a lot of

ƏTƏKDOLUSU : Azerbaijani English Dictionary

s. plentiful, skirtful, plenty of

ƏTƏKLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. [paltar] [i.s.] with laps / skirts; [i.s.] having [large] lap / skirt

ƏTƏKLƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[ətəyindən tutmaq] to snatch by smb.;s lap / skirt, to catch* smb. by the lap / skirt, to hold* smb. by the skirt / lap;
məc. [yalvarmaq] to plead* [d.] to entreat [d.]

ƏTƏKSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. helmless, skirtless; [i.s.] without skirt / lap

ƏTƏKSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. the state or quality of having no hem / lap

ƏTƏNƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. anat. placenta [pl. –ae], afterbirth

ƏVAM : Azerbaijani English Dictionary

I. i. bax avam I II. s. bax avam II

ƏVAMCASINA : Azerbaijani English Dictionary

z. bax avamcasına

ƏVVƏL : Azerbaijani English Dictionary

I. i. beginning; işin əvvəli the beginning of the work; dərsin əvvəlində at the beginning of the lesson; yayın [qışın, yazın və s.] əvvəllərində early in summer [winter, spring, etc.] II. s. [ilk] first; early; əvvəl gündən from the [very] first day; yayın əvvəl günləri early days of [the] summer III. z.
[siftə] first, at first, firstly; Əvvəl mən onu tanımadım At first I didn;t recognize him; hər şeydən əvvəl first of all, in the first place, first and foremost; Əvvəl düşün, sonra danış at. söz.
- First think, then speak; Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de at. söz.
- First catch your hare, then cook him;
[keçmişdə] formerly, previously, in the past; Əvvəl burada məktəb var idi There was a school here formerly / in the past;
ago; iki il [bundan] əvvəl two years ago; bir az [bundan] əvvəl a while ago, not long ago;
[zamanca] before; O əvvəl gəldi He / She came before me

ƏVVƏL-AXIR : Azerbaijani English Dictionary

z. [gec-tez] sooner or later, early or late, some time or other; first or last; [nəhayət] at last, after all, finally