Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
ƏVVƏL-ƏVVƏL : Azerbaijani English Dictionary

z. first, at first, firstly, first and foremost, in the first instance / place

ƏVVƏLA : Azerbaijani English Dictionary

ara s. firstly, first of all, in the first place

ƏVVƏLCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z.
[siftə, qabaqca] first, at first; Əvvəlcə oxu, sonra tərcümə et First read then translate;
[başlanğıcda] at first, in / at the beginning; Əvvəlcə hər iş ağır görünür Any work seems to be hard at the beginning

ƏVVƏLCƏDƏN : Azerbaijani English Dictionary

z.
[qabaqcadan] beforehand, in advance; previously; əvvəlcədən sifariş etmək / vermək to pre-book [d.], to book / to reserve [d.] in advance / beforehand; əvvəlcədən əzbərlənmiş şer previously memorized poem;
[vaxtlı] in good time; əvvəlcədən tədbir görmək to take* measures in good time, to make* arrangements in good time

ƏVVƏLDƏN : Azerbaijani English Dictionary

z.
[ibtidadan] from the [very] outset, right from the start, from the first;
[başdan] from the beginning; Əvvəldən oxu Read from the beginning; əvvəldən axıra[dək] from beginning to end, from start to finish;
[qabaqcadan] before; Mən bunu əvvəldən bilsəydim
.. If I had known it before

ƏVVƏLİNCİ : Azerbaijani English Dictionary

sy. bax birinci

ƏVVƏLKİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[qabaqkı] previous;
[adı çəkilən iki şeydən birincisi] former;
[keçmiş] former; əvvəlki nazir the former minister

ƏVVƏLLƏR : Azerbaijani English Dictionary

z.
[keçmişdə] before, formerly, in former times, in old days, in the past; Əvvəllər mən onu tanımırdım I didn;t know him before;
[ilk çağlarda] at first; Əvvəllər iş mənə çətin görünürdü At first the work seemed to be difficult for me;
[qabaq, çoxdan] earlier; O, ədəbi fəaliyyətə daha əvvəllər başlamışdı He / She had begun his / her literary activity much more earlier

ƏVVƏLLƏRDƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax əvvəllər [
ci mə`nada]

ƏVVƏLƏN : Azerbaijani English Dictionary

ara s. bax əvvəla

ƏVƏT : Azerbaijani English Dictionary

əd. yes; all right, okay [O. K.], well

ƏVƏZ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[birinin yerini tutacaq şey, kəs] substitute [for]; Buna əvəz yoxdur There is no substitute for it; direktor, müdir və s. əvəzi acting director / chief / manager, etc.; əvəz edilmək / olunmaq to be* substituted / replaced [by, with]; əvəz edən substituting, replacing; əvəz etmək; 1] [dəyişdirmək] to substitute [d. for.], to replace [d. by, with]; Ağacı metalla əvəz etdilər They substituted metal for wood; They replaced wood by metal; gecənin gündüzü əvəz etməsi alternation of day and night; 2] [bir kəsin yerinə fəaliyyət göstərmək] to act as a substitute for smb.; 3] [vəzifədə, işdə bir kəsin yerini tutmaq] to replace [d.], to take* smb.;s place, to be* a substitute for smb.; O bir müddət məni əvəz edəcəkdir He/She will replace me / take my place / be* a substitute for me for a time;
[bir şeyin tayı, bərabəri] equivalent, parallel;
[mükafat, qarşılıq, haqq] requital; recompense, compensation; əvəzini ödəmək to compensate [for], to make* compensation for, to compensate [d.], to redeem [d.]

ƏVƏZ-ƏVƏZ : Azerbaijani English Dictionary

z.: əvəz-əvəz olmaq to be* quits / even [with]; Biz əvəz-əvəz olduq We are quits

ƏVƏZÇİ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. pluralist, holder of more than one office II. s. replacing

ƏVƏZÇİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. pluralism; holding more than one office; əvəzçilik etmək / üzrə işləmək to pluralize, to hold* more than one office, to hold* down two [three, four, etc.] jobs

ƏVƏZEDİCİ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. substitute II. s. substitutive

ƏYRİXƏTLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. curvilinear, curvilineal

ƏYYAM : Azerbaijani English Dictionary

i. days pl., time, times; bu əyyamda nowadays, in our time; keçmiş əyyamda in the past times / days; Nuh əyyamında
- in the year dot, When Queen Anna was alive

ƏYYAŞ : Azerbaijani English Dictionary

i. reveller, carouser; [içkiçi] bibber, tippler, drunkard, debauched man

ƏYYAŞLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. revel, revelry, carousing, orgy, debauch; drinking-bout, tippling; əyyaşlıq etmək to carouse, to revel; [içkiyə qurşanmaq] to tipple, to drink* hard / deep, to go* on the spree

ƏYƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. bax yəyə

ƏYƏLƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. yeyələmək

ƏYƏLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. bax yeyələnmək

ƏZA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [yas] mourning; əza saxlamaq to be* in mourning [for smb.] II. i. limb; organ; extremity

ƏZAB : Azerbaijani English Dictionary

i.
torture, torment, anguish, agony;
[kəskin ağrı] pang, throe;
[sıxıntı] oppression; ruhi əzab mental anguish; anguish of mind; twinge; rack; aclıq əzabı the stings / pangs of hunger; vicdan əzabı remorse; twinge of conscience; qısqanclıq əzabı pangs / torments of jealousy; müharibə əzabları throes of war; ölüm əzabı mortal agony; cəhənnəm əzabı pangs of hell; dözülməz əzab torments of Tantalus; əzab vermək; 1] [cismən, ruhən] to torture [d.], to torment [d.], to put* to torture [d.], to put* on the rack [d.]; 2] [ağrıtmaq] to hurt*; 3] [işgəncə vermək] to put* on the rack; özünə əzab vermək to torment oneself, to be* in torment / torture; əzab verən [adam] tormentor / tormenter, torturer, [qız, qadın] tormentress; əzab çəkmək [cismən, ruhən] to suffer torments / anguish [from], to be* tortured [with]; [dözülməz ağrıdan] to suffer throe, to undergo* agony; [istidən] to feel* oppressed with heat; [sıxıntı çəkmək] to be* oppressed; vicdan əzabı çəkmək to suffer pangs of remorse, to be* stung by remorse; to feel* remorse; əzaba dözmək / qatlaşmaq to bear* anguish / sufferings / torments; əzaba salmaq [özünü] to torment oneself [over], to take* pains [over]; [başqasını] to put* smb. in suffer / throe, to inflict anguish [to]