Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
ƏZAB-İŞGƏNCƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. bax işgəncə

ƏZAB-ƏZİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
[mənəvi, fiziki iztirab] anguish;
[məşəqqət] sufferings pl.;
[narahatlıq] trouble; əzab-əziyyətə dözmək / qatlaşmaq to bear* / to endure sufferings

ƏZABLA : Azerbaijani English Dictionary

z. tormentingly, poignantly; grievously; painfully; əzabla öldürmək / qətlə yetirmək to martyrize [d.]; əzabla ölmək / qətlə yetirilmək to be* a martyr [matə] [for]

ƏZABLI : Azerbaijani English Dictionary

s.
poignant, torturing, painful, agonizing; grievous; əzablı xəstəlik grievous illness;
[zəhmətli] painstaking; əzablı iş painstaking work; əzablı həyat a life full of suffering

ƏZABLI-ƏZİYYƏTLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. bax əzablı

ƏZABLILIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. poignancy; tormentingness; painfulness

ƏZABSIZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
tortureless;
[ağrısız] pangless, throeless, painless II. z. torturelessly; throelessly, painlessly; without torment, without anguish; without agony

ƏZABVERİCİ : Azerbaijani English Dictionary

s. poignant, painful, tormenting, torturing, agonizing, racking; grievous; [üzücü] exhausting; əzabverici başağrısı racking headache; əzabverici fikirlər painful thoughts; əzabverici şübhələr agonizing doubts; əzabverici xəstəlik grievous illness

ƏZAN : Azerbaijani English Dictionary

i. bax azan I

ƏZAZİL : Azerbaijani English Dictionary

s.
[insafsız, rəhmsiz] grim, fell, hard-hearted; [qəddar] cruel, brutal, harsh;
[zülmkar] despotic, tyrannical, heavy-handed

ƏZAZİLCƏSİNƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. [insafsızcasına] grimly; [qəddarcasına] cruelly, brutally, harshly

ƏZAZİLLİK : Azerbaijani English Dictionary

i.
[insafsızlıq, rəhmsizlik] grimness; [qəddarlıq] cruelty, brutality, harshness;
[zülmkarlıq] tyrannicalness

ƏZBƏR : Azerbaijani English Dictionary

z. by heart, by rote; əzbər bilmək to know* by heart / by rote; əzbər öyrənmək to learn* by heart / by rote [d.], to memorize [d.]; to cram; dərsini əzbər [başa düşmədən] öyrənmək to learn* one;s lessons by rote

ƏZBƏRÇİ : Azerbaijani English Dictionary

i. crammer

ƏZBƏRÇİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. cramming

ƏZBƏRDƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. from memory, by heart; əzbərdən demək / söyləmək to say* / to narrate by heart / from memory; [şeri və s.] to recite [d.], to declaim [d.]

ƏZBƏRLƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to learn* by heart [d.], to memorize [d.]; [mexaniki surətdə] to learn* by rote [d.], to cram [d.]; dərsini əzbərləmək to grind* away at one;s lesson

ƏZBƏRLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* learned by heart / by rote; to be* memorized

ƏZBƏRLƏTDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. bax əzbərlətmək

ƏZBƏRLƏTMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to make* smb. learn by heart / by rote [d.]

ƏZDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to make* smb. crush [d.]; to make* smb. squash [d.]; % özünü əzdirmək to mince, to coquet

ƏZGİL : Azerbaijani English Dictionary

i. [ağacı və meyvəsi] medlar

ƏZGİLLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. medlar grove

ƏZGİN : Azerbaijani English Dictionary

s.
[yorğun] tired, weary, fatigued; worn-out, jaded, washed-out d.d.;
[süst] languid, languish, languishing; inert; listless; əzgin görkəm tired appearance; əzgin baxış / nəzər washed-out look, a languishing look, a weary glance; O çox əzgin görünür He / She looks very tired / worn-out

ƏZGİN-ƏZGİN : Azerbaijani English Dictionary

z. [süst] languidly, listlessly; [yorğun] tiredly, wearily; [ölüvay] sluggishly