Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
ƏZİYƏTSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. torturelessness; painlessness; easiness

ƏZİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. dear, darling, tenderly beloved; affectionate; sweet; [mənim] əzizim [my] dear / darling; əziz dost dear friend; bir kəsə əziz olmaq to be* dear to smb.; % əziz tutmaq to honour [d.]

ƏZİZ-XƏLƏF : Azerbaijani English Dictionary

I. i. darling, tenderling; sweetheart; [uşaq] cherished child, lambkin II. s. dear; onun əziz-xələf oğlu his / her dear son

ƏZİZ-ƏRKÖYÜN : Azerbaijani English Dictionary

s. bax ərköyün II

ƏZİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. dearness

ƏZİZLƏMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
to pamper [d.], to coddle [d.];
[oxşamaq, nəvaziş göstərmək] to fondle [d.], to caress [d.];
[hörmət bəsləmək] to cherish [d.]

ƏZİZLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
to be* coddled;
[nəvaziş göstərilmək] to be* fondled, to be* caressed;
[hörmət edilmək] to be* cherished

ƏZİZLƏTMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to ask / to cause s. o. to pamper [d.] / to cherish [d.]

ƏZM : Azerbaijani English Dictionary

i.
resolve, resolution, [fixed] determination; will; möhkəm / dönməz əzm steady resolve; strong determination / will;
purposefulness

ƏZMKAR : Azerbaijani English Dictionary

s. resolute, determined, fixed in purpose; decisive, willable

ƏZMKARCASINA : Azerbaijani English Dictionary

z. bax əzmkarlıqla

ƏZMKARLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. persistence, steadfastness; resoluteness, decisiveness; əzmkarlıq göstərmək to display / to show persistence; Əzmkarlıq və cəsarət gözəl keyfiyyətlərdir Persistence and courage are wonderful qualities

ƏZMKARLIQLA : Azerbaijani English Dictionary

z. resolutely, resolvedly, determinedly, decisively

ƏZMLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. resolute, resolved, determined, willable, fixed in purpose

ƏZMLİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. bax əzmkarlıq

ƏZMLƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. resolvedly, resolutely, with a will

ƏZMSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s. irresolute, unresolved, indecisive; not fixed in purpose

ƏZMSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. irresoluteness, irresolution; indecision

ƏZMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[qırışdırmaq] to rumple [d.], to crumple [d.];
[ovxalamaq] to crumble [d.], to crush [d.];
[xurd-xəşil etmək] to mash [d.], to squash [d.];
[basıb yastılamaq] to smash [d.];
[vurub içəri batırmaq] to dent [d.];
[xəsarət yetirmək] to hurt* [d.], to bruise [d.];
[sıxaraq] to squash [d.], to crush [d.];
[toza çevirmək] to triturate [d.], to grind* [d.];
məc. [məhv etmək] to overhelm [d.], to break* down [d.], to crush [d.];
məc. [zülm etmək] to oppress [d.], to keep* down [d.];
məc. [ruhən üzmək] to depress [d.], to overpower [d.]; İsti bizi əzirdi The heat overpowered us

ƏZRAİL : Azerbaijani English Dictionary

i.
əs. angel of death;
məc. [amansız adam] a ruthless / a ferocious person

ƏZRAİLLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. məc. [amansızlıq, qəddarlıq] ferocity, ferociousness; ruthlessness

ƏZVAY : Azerbaijani English Dictionary

i.
bot. aloe;
tib. aloes pl.;
məc. [ətiacı adam] unpleasant / repulsive person

ƏZƏL : Azerbaijani English Dictionary

I. s. first; əzəl gündən from the [very] first day II. z. first, at first; Əzəl sən gəl First you come

ƏZƏLCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax əvvəlcə

ƏZƏLCƏDƏN : Azerbaijani English Dictionary

z. bax əvvəlcədən