Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To English

Azerbaijani To English
AHILLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. old age; ahıllıq illərində in one;s old age

AHƏNG : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
harmony, accord; səslərin ahəngi the harmony of voices; rənglərin ahəngi the harmony / accord between colours; forma və məzmun ahəngi harmony between form and substance;
[ritm] rhythm; nitqin ahəngi rhythm of speech; motorun ahəngi rhythm of an engine; ürəyin ahəngi rhythm of heart; tarixin ahəngi rhythm of history II. s.: ahəng qanunu dilç. vowel harmony, vocalic harmony

AHƏNGDAR : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
harmonious; ahəngdar səslər harmonious sounds; ahəngdar rənglər harmonious colours; ahəngdar nəğmələr harmonious songs;
rhythmic[al]; ahəngdar iş rhythmical work; ahəngdar hərəkət rhythmical movement;
[səs haq.] melodious; ahəngdar səs melodious voice II. z. harmoniously, rhythmically; melodiously; ahəngdar işləmək to work rhythmically / harmoniously

AHƏNGDARCA : Azerbaijani English Dictionary

z. bax ahəngdar II

AHƏNGDARCASINA : Azerbaijani English Dictionary

z. bax ahəngdar II

AHƏNGDARLAŞDIRMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to harmonize [d., with], to be* in keeping [with], to go* well together; to tune [with]

AHƏNGDARLAŞMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to become*/ to get* harmonized

AHƏNGDARLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
harmony; concord; səslərin ahəngdarlığı the harmony of voices;
melodiousness;
rhythm; nitqin ahəngdarlığı rhythm of speech; rəqsin ahəngdarlığı rhythm of dancing; ürəyin ahəngdarlığı rhythm of the heart

AHƏNGLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. bax ahəngdar I

AHƏNGLİLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. bax ahəngdarlıq

AHƏNGLƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. harmoniously, rhythmically

AHƏNGLƏNDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to make* [d.] harmonized; to tune [d.]

AHƏNGLƏNMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* harmonized, to become* harmonized

AHƏNGLƏTDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. bax ahəngləndirmək

AHƏNGSİZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
disharmonious, inharmonious; ahəngsiz rənglər inharmonious colours;
[musiqi] discordant, dissonant, out of tune; ahəngsiz musiqi discordant music;
uneven, spasmodic; ahəngsiz nəfəsalma uneven breathing;
unrhythmical; tib. Arhythmic II. z. inharmoniously; discordantly; unrhythmically

AHƏNGSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. disharmony; [həm də məc.] discord; arrhythmia

AHƏNGSİZLƏŞDİRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to discord [d.]; to strike* a discordant note; to be* discordant

AHƏSTƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. gentle, soft, quiet; low; balaca çayın ahəstə şırıltısı gentle murmur of a brook; ahəstə addım light / soft footfall; ahəstə tonla danışmaq to speak* in a low voice / tone II. z. gently, quietly, softly; qapını ahəstə döymək to knock / to tap the door gently; ahəstə danışmaq to speak* gently / quietly / in a low voice

AHƏSTƏ-AHƏSTƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax ahəstə II

AHƏSTƏCƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax ahəstə II

A : Azerbaijani English Dictionary

nid. [Cümlənin əvvəlində işlənərək müraciət bildirir] Hey! Hi!
A yoldaş! Hey! Comrade!

A-ŞƏKİLLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. A-shaped

A, A : Azerbaijani English Dictionary

the 1st letter of the Azerbaijani alphabet

AA : Azerbaijani English Dictionary

I. nid. [Cümlənin əvvəlində işlənərək heyrət, təəccüb bildirir] now, now then; now, now; Aa, gəlin! Come now! Aa, ağlamayın! Now, now, stop crying! Aa, nə olub? Now, then, what;s all this? II. əd. [Cümlənin sonunda işlənərək təkid, hədə bildirir] do; Gəlin aa! Do come!

AB-HAVA : Azerbaijani English Dictionary

i. climate; yumşaq ab-hava mild climate; sağlam ab-hava healthy climate