Multilingual Turkish Dictionary

تورکجه To Persian(Farsi)

تورکجه To Persian(Farsi)
یاییق‌لیق : تورکجه فارسجا

غیبت
غربت

یایین : تورکجه فارسجا

سراب
پخش
انتشار

یایین ائوی : تورکجه فارسجا

انتشارات

یایینجی : تورکجه فارسجا

ناشر

یل : تورکجه فارسجا

نیم تنه ی زنانه کت مانندی که از پارچه ی نسبتا ضخیم می دوزند
به همین صورت و معنا وارد زبان فارسی شده است

یوبانماق : تورکجه فارسجا

تأخیر کردن
دیر کردن
درنگ کردن
دیر جنبیدن

یوخ : تورکجه فارسجا

نه
نه خیر
نیست
نیستی
فنا
هیچ و پوچ
عدم

یوخسا : تورکجه فارسجا

وگرنه
شاید
مگر
یا
والّا

یوخلاما : تورکجه فارسجا

آزمون
بازرسی

یوخو : تورکجه فارسجا

خواب
غفلت

یوراج : تورکجه فارسجا

گزارش

یورتالاماق : تورکجه فارسجا

تیز رفتن

یوردام : تورکجه فارسجا

مهارت
تکنیک

یوردام‌لیق : تورکجه فارسجا

تکنولوژی

یورغان : تورکجه فارسجا

لحاف

یورغون : تورکجه فارسجا

خسته
ناتوان
درمانده

یؤرگنج : تورکجه فارسجا

راه کوهستانی
به صورت اورگنج در ادبیات فارسی وارد شده است

یورما : تورکجه فارسجا

تفسیر
تعبیر

یورماق : تورکجه فارسجا

سخن را عوض کردن
گمراه کردن
تأویل کردن
تفسیر و تعبیر کردن
خسته کردن

یوروتوم : تورکجه فارسجا

پیش برد
راهبری

یوروجو : تورکجه فارسجا

خسته کننده
کسالت آور
تعبیر کننده

یوروجو : تورکجه فارسجا

مهاجم

یوروش : تورکجه فارسجا

تاخت و تاز
هجوم
حرکت
پیشروی
راهپیمایی
مسابقه ی راهپیمایی
به صورت یورش وارد زبان فارسی شده است

یورولماق : تورکجه فارسجا

خسته شدن

یورولوم : تورکجه فارسجا

خستگی
فرسودگی