Multilingual Turkish Dictionary

ÇABUQ

ÇABUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(s < > ç ) sapuq. sabuq. sapük. səbük. çalağ. çalğan ( > çalak (fars)).
çalt çapar. çapür. çapıq. bət. bat. qonqur. kök. tərlan. çalıt. iti. çalaq. çaldı. acil ( < acı: iti). ötgür. iti. alqur. alğır. alıcı. yeyin. oq. ox. tiz. tez. kəsgin. çiqildəm. cıdamlı. yaylanğ. çalpaq. çaqlı. yügürük. tünd. çıldam. çaldam. yıldam. ildam. qısraq. qıstaq. qıvraq.
cürüq. yürük. sürətli. hızlı. səri. canlı. çevik. həmən. qısqa. qısa. qızıc. hızlı. hərəkətli. coşqun. tərq. hızlı. sürətli. tezinləy. həmən. yengil. qozaba. tələsik. əcələ. tirmən. iti.
çabuq davranmaq: tələsmək. əcələ edmək. silkinmək.
şəbüq.- parçada olan enli yol, çubuq, çapuq: sopa.
çabuq davranmaq: tezelənmək. hızlanmaq.- çabıq çabıq: pat pat. bat bat. bət bət.
çabuq çauq: qatraq. tez tez. iti iti. yeyin yeyin. bat bat

ÇABUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapıq.
çabuk. çabıq. çabaq. çapıq. taşaq. çevik. sever.sivrik. > zirək. zeyrək. sivir. atıq. iti. girgin.ivək. kurnaz. kurzan. qurbaş. bacarıqlı. başarıqlı.
axıcı. axarlı. axımlı. dalqıc. oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı.ustal. sivir. zirək. zeyrək. sever. hərəkətli.
çevik. səbok < savak < > savuk ( < savan: soğrulan < savmaq: itəmək). qayıs. tələsik. basıt. əcələ. çevik. atıq. dərkən. cəld. tez. fori. iti. otayaq. yeyin. çevik. cəld < çalt. çaqqan. çəpər. usta. əli sulu. cingöz. cin kimi. çalağan.
ələyaqlı. sürəkli. iti.
çabuq cayan: ayran könüllü. oransız. oranşsız. qərarsız.- çapıq!: çabuq!: fikirləşmə! oyalanma!. tələs!. durma!.
əlinə ayağına çabuk, çapıq: ələyaqlı. coşda.
çabuq çabuq: ard arda. tələsikcə. ha birə. durmadan.- əlinə çabuq: əli işlək, iti

ÇABÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çabük. bax > çabuq

ÇABUQ : Turuz Dictionary

-çabuq qavrayan, anlayan, düşünən: oyqalı. oyanlı. oyaclı. oranlı. oraclı. qavrayıclı. qavrayışlı. anlayışlı. anlayıclı. qapsamlı. düşnəyişli. düşnəyicli. ussaq. fəhmli. fəhimli. müdrik

ÇABUQ : Turuz Dictionary


yaşın içi çabuq keçər. (yaşın: gəncin). (gənc tez aldanar)

ÇABUQ : Turuz Dictionary

-çabuq qavrayan, anlayan, düşünən: oyqalı. oyanlı. oyaclı. oranlı. oraclı. qavrayıclı. qavrayışlı. anlayışlı. anlayıclı. qapsamlı. düşnəyişli. düşnəyicli. ussaq. fəhmli. fəhimli. müdrik

ÇABUQ : Turuz Dictionary


yaşın içi çabuq keçər. (yaşın: gəncin). (gənc tez aldanar)