Multilingual Turkish Dictionary

ÜMİT

ÜMİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümid. (muyuş. umuş. uyuş).
alacağ. umac. təmə;. umaq. umu. umma.
güvən.
umunc. umma. umut.
ümid vermək: umdurmaq. gözlətmə.
ümid edmək: umnalmaq. ummaq. düşünmək. güman edmək.
ümidini kəsmək: tönqülmək. vaz keçmək.
güd. güdü. umanc. umdu. ümitli. umuq. umuş. bəklənti. dəstək. dayanaq.
umanc. bəkləş. gözləş. intizar. təvəqqü.
ümid tapıb, ürəklənmək: umaqlanmaq. cəsurlanmaq. cürətlənmək.
ümüt vermək: ovutmaq. təsəlli vermək.
ümütlə, həsrətlə baxmaq: tilmurmaq. ummaq.
işəniş. güvən. umut. işanç.
ümit verici: ümit verən: tüngülüvsüz.
ümit edən: umutça. umutlu.
ümit edmək: yoralamaq. xiyal edmək. təsəvvür edmək.
ümidini itirmək: alsıramaq. alsıratmaq. yılmaq. sinmək. şaşırmaq. sərsəmləşmək

ÜMİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ümid. günvən. güman. uma. umac. arzu. əriz. əriş. umma. intizar. gözləmə. bəkləmə. dilvas. bulqa. bulqama. dilək. istək. əsmə. əsi. arman.
ümid ediş: ümidçilik. ümidvarlıq. umuş. umma. gözləyiş. gözləmə. bəkləyiş. bəkləmə.- ən böyük ümid, ümüdsüzlük üstündə qurulur.
qorxu ümid: ürküş umuş. çəkiş bəkiş.
ümid edmə: umma rica;

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid.
umud. uma.
umunc.
umunc qalmış ona.
ümüd. umut. uymut. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}. gözlənti. bəklənti.
sürü. sürün. umac.
umağ, ümid yeri: umğa. umaq.
ümid uçuran sav sorağ (xəbər ötər). (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).
ümid bağlanılan yer, kimsə, nərsə: umuşluq. umanclıq. qabili etimad. mütəbərrək.
bu umuşluq nərsə değil.
umuşluq dos qadaş.
sizdən sıvay umuşluq daha tapmadım.
bu olaylar, oyunlardan sonra umuşluq necə qalar

ÜMİT : Turuz Dictionary

-ümid vermək: umundurmaq. ümidləndirmək. umutlandırmaq. gəvə vermək. güməndirmək. gömədirmək. gomandırmaq. cümədirmək. cumadırmaq

ÜMİT : Turuz Dictionary

- oynaq ümid: canlı, güclü arman. (oynaq: parlaq. yalabıq. çalabıq. şəffaf. açıq. çalar)

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid. uma. güdü.
güdü üzülmədim, sən gələcəksin.
umay..¶-ümid edmək: umudmaq..¶-ümid verilmək: umudulmaq..¶-ümid olunmuş: umay. bulay

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid. umuğ

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid. varası. güman. imdadgər.
varasızlara, varası var

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid.
umud. uma.
umunc.
umunc qalmış ona.
ümüd. umut. uymut. küyman. güman. gümən. (> omid (fars)}. gözlənti. bəklənti.
sürü. sürün. umac.
umağ, ümid yeri: umğa. umaq.
ümid uçuran sav sorağ (xəbər ötər). (uçurmaq: kəsmək. qaytarmaq).
ümid bağlanılan yer, kimsə, nərsə: umuşluq. umanclıq. qabili etimad. mütəbərrək.
bu umuşluq nərsə değil.
umuşluq dos qadaş.
sizdən sıvay umuşluq daha tapmadım.
bu olaylar, oyunlardan sonra umuşluq necə qalar

ÜMİT : Turuz Dictionary

-ümid vermək: umundurmaq. ümidləndirmək. umutlandırmaq. gəvə vermək. güməndirmək. gömədirmək. gomandırmaq. cümədirmək. cumadırmaq

ÜMİT : Turuz Dictionary

- oynaq ümid: canlı, güclü arman. (oynaq: parlaq. yalabıq. çalabıq. şəffaf. açıq. çalar)

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid. uma. güdü.
güdü üzülmədim, sən gələcəksin.
umay..¶-ümid edmək: umudmaq..¶-ümid verilmək: umudulmaq..¶-ümid olunmuş: umay. bulay

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid. umuğ

ÜMİT : Turuz Dictionary

ümid. varası. güman. imdadgər.
varasızlara, varası var

ÜMİT : Turkish Turkish

umut

ÜMİT : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: FarsçaCinsiyeti: KızAnlamı: Ummaktan Doğan, Güven Duygusu

ÜMİT : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: FarsçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: (bkz. Umut)

ÜMİT : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.)
(bkz. umut).
erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ÜMİT : Turkish English

n. hope, expectation, expectance, expectancy, lookout, sight, trust

ÜMİT : Turkish German

Hoffnung, Erwartung, Vermutung

ÜMİT : Turkish French

espoir [le], espérance [la], attente [la]