Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİYYAT

ƏDƏBİYYAT : Azerbaijani English Dictionary

i. literature; bədii ədəbiyyat belles- lettres fr., fiction; elmi ədəbiyyat scientific literature

ƏDƏBİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

göycə yazın

ƏDƏBİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

yazı
yazımızın öndə gedən adlarından çoxların saymaq olar

ƏDƏBİYYAT : Turuz Farsca - Türkce

yazın
ağız yazın: şifahi ədəbiyyat

ƏDƏBİYYAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Her hansı bir xalqın, dövrün ve ya bütün beşeriyyetin yaratdığı elmi, bedii, felsefi ve s. eserlerin mecmusu. Ədəbiyyat dedikdə, yalnız bədii əsərlər deyil, həmçinin geniş mənada, bütün yazılı əsərlər nəzərdə tutulur. M.İbrahimov.
Bedii eserlerin mecmusu. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Ortaq türk ədəbiy-yatı. Klassik ədəbiyyat.
Müeyyen bilik sahesine ve ya mese-leye aid çap olunmuş eserler. Siyasi ədə-biyyat nəşriyyatı.
◊ Sandıq ədəbiyyatı dan. zar.
bu ve ya başqa sebebe göre çap edile bilmeyen yazı-lar. Xalq ədəbiyyatı
folklor. Xalq ədəbiy-yatının həcmcə ən böyük nümunələri das-tanlardır. Azərbaycanın xalq ədəbiyyatı çox zəngindir.