Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏT

ƏDALƏT : Azerbaijani English Dictionary

I. i. justice; fairness; equity; immartiality; ədalət naminə for the sake of justice; Ədalət tələb edir Justice demands II. s. justice; ədalət məhkəməsi Court of Justice

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

darğat

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

dəhlik
əşlik dəhlik: musavat ədalət

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

dəngə insaf.-çıxma yola yarqasız, qurma döğüş arkasız, dəngə olmaz arbasız. {yarqasız: bələdsiz. imsiz. nişansız. (yarqa: im olaraq qoyulmuş kərtik)}. {arbasız: dəngəsiz. əşsiz. bərabərsizlik). (arba: barabar. birə bir. dəş. dəh. dəng. müsavi}

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

dınqa

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

doğru

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

doğruluq

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

düzə insaf

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

düzlük

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

düzük

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoni

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

quni

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

tanğuş tanğuş. təngiş. (< dənğ)

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

tanğuzluq

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

tanqı ədl

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarqı
dünya üzü yaranandan görməyib yarqı, minin öldurən bir kərəm ölüb

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

yartıq

ƏDALƏT : Turuz Farsca - Türkce

yasıt dadqustəri. yasıt bakanlığı: ədalət divanı. dadqustəri vəzirliyi

ƏDALƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Haqq ve düzgünlük prinsiplerine riayet. Ədalətə riayət etmək. Ictimai ədalət. Ədalət hissini itirmək. Əda-ləti bərpa etmək.
[Pişxidmet:] Haqq və ədalətmi?
. O bir quş olsa, şahın sarayında yapamaz yuva. H.Cavid. Aldadır bəşəri ya-lan vədələr; Haqdan, ədalətdən yoxdur bir əsər. S.Vurğun. □ Ədalət divanı köhn.
bax ədalət məhkəməsi. Paşa o saat bir