Multilingual Turkish Dictionary

ƏHATƏ

ƏHATƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. encirclement; kapitalist əhatəsi capitalist encirclement; əhatə sahəsi scope; əhatə etmək: 1] [dövrəyə almaq] to surround [d.], to environ [d.], to enclose [d.], to encircle [d.], to round up [d.]; 2] [daxil etmək] to include [d.], to involve [d.]; to embrace [d.], to cover [d.]; əhatə olunmaq: 1] [dövrəyə alınmaq] to be* surrounded [by], to be* enclosed [by], to be* environed [by], to be* encircled [by]; 2] [daxil edilmək, toxunulmaq] to be* involved, to be* embraced; Məqalədə bu məsələ əhatə olunmamışdır This problem hasn;t been involved in the article

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

ax >mühit

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qamal

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaplam mühit

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qavrama

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qəməl

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qocu qucu (< kov. kav)

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşaq mahsirə

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşama

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşatış mahasirə

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurşatma

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşaq

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşam

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşama

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatış

ƏHATƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşatma

ƏHATƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Ətrafını tutma, dövre-leme, dörd terefini tutma. Səlim adamların əhatəsində tərini silə-silə yeriyirdi. S.Rehi-mov. □ Əhatə etmək
1) bax əhatələ-mək. Şənbə günü sübhdən padşahlıq sarayını əhatə etsinlər və içəri daxil olub Yusif şahı təxtdən yerə salıb həlak etsinlər. M.F.Axundzade. Düşmənlər hər tərəfdən şəhəri əhatə etmişdi, şəhər darvazaları tamamən bağlanıb, dallarına qalın torpaq çəkilmişdi. çemenzeminli. Ətrafı düşmən əhatə edibdir. M.S.Ordubadi; 2) məc. qav-ramaq. Bütün məsələləri əhatə etmək müm-kün olmadı.
Görünür, mənim ərz etdiklə-rimi lazımınca əhatə edə bilməmişsiniz. M.S.Ordubadi. Mirzə Fətəlinin komediya-ları böyük ictimai məsələləri əhatə edən, komik planda ictimai xarakterlər yaradan klassik komediya əsərləri idi. M.Ibrahimov. Əhatə olunmaq
bax əhatələnmək. Bizim [Xezer] dənizinin suyu acı da olsa, hər bir tərəfdən quru ilə əhatə olunduğu üçün göl hesab olunur. H.Zerdabi. Bəsti gənclərlə əhatə olunmuş halda qapıdan içəriyə girdi.. Ə.Sadıq. [Ağbulaq kendi] sıl-dırımlı dağların geniş ətəyində yerləşərək hər tərəfdən meşə ilə əhatə olunmuşdur. S.Rehimov. Əhatəyə almaq
bax əhatə etmək. Faytonu əhatəyə aldılar. Iki milis qabaqda, iki milis arxada, ikisi də yanda dərəyə endilər. I.Şıxlı.