Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVAL

ƏHVAL : Azerbaijani English Dictionary

i.
[ruhi vəziyyət, kef] mood, humour, spirits; əhvalı pərişan olmaq / pozulmaq to be* out of humour / spirits, to be* in low spirits; əhvalı yaxşı olmaq to be* in good / cheerful mood, to be* cheerful;
[hal] state; [səhhətcə] feeling, health; Xəstənin əhvalı pisdir The patient feels bad / ill; Xəstənin əhvalı yaxşıdır The patient feels better; Əhvalınız necədir? How do you feel? How are you? əhval tutmaq to ask / to inquire after smb.;s health; əhvalı qarışmaq: 1] [xəstələnmək] to fall* ill, to feel* ill; 2] [xəstəliyi ağırlaşmaq] to change for the worse, to take* a turn for the worse; Xəstənin əhvalı qarışıb The patient;s health has changed / taken a turn for the worse; əhvalı yaxşılaşmaq to take* a turn for the better, to be* better; Xəstənin əhvalı yaxşılaşıb The patient;s health has taken a turn for the better

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ağday bağdal

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

əzəm bəzmə. hal. kef.
bəzəmli: hallı.
bəzəmdən düşmüş: haldan düşmüş.
onu sən bir görüşünlə duraqıl qalx ayağa bəzmə gətir

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

olağ hal

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

oluğ

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

durqu

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

duruq

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

durum

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

duruş

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

qonuş hal

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

olağ

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

oluğ

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

sanı

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

suvut
iyi suvutlu

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

türkü

ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

türük

ƏHVAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "hal" söz. cemi]
Kef, hal, ruhi veziyyet. Əhvalın necədir?
Bəli, dərd əhlinin əhvalını dərd əhli bilir; Kimsə bilməz ki, necə yardan oldum məyus. S.Ə.Şirvani.
Keyfiyyet, veziyyet, hal. Güldükcə tə-biət açılır min cürə güllər; Quşlar da bu əhvalı görüncə sevinirlər. A.Sehhet. Inmirə məhəlləsi bu əhvalı görüb dodaqaltı gü-lürdü. N.Nerimanov. Fəqət nədənsə o gün əhvalım tamamilə pərişan keçdi. S.Hüseyn. // Sehhetce veziyyet. Xəstənin əhvalı pisləş-mişdir.
Bir gün Məmməd sövdəgər bazarda əhvalını pis görüb, haman saat dükanını bağlayıb evə gəldi. "Aşıq Qerib".
Keçinmek, dolanmaq veziyyeti; güzeran. Işə girəndən sonra əhvalı xeyli yaxşılaşmış-dır. // Var, dövlet, pul, tanqah. [Cavadın] on min manata yaxın əhvalı var. Ə.Haqverdi-yev. Bu gələn kişidə əhval olar? S.Rehimov.
0 Əhval sormaq (soruşmaq tutmaq bilmək)
kefini, halını, veziyyetini soruş-maq; ehvallaşmaq. [Qurban] [Sefere] ya-xınlaşaraq əhval soruşdu. A.Şaiq. Nənəqız bu saat ağsaqqal kişiyə yanaşıb, yenə də ondan bir əhval tutmaq istədi. S.Rehimov. Şəhərdən gələn adamları ziyarətdən qayıt-mışlar kimi əhatə edir, əhval soruşurdular. Mir Celal. Əhvalı bulanmaq (qarışmaq pozulmaq)
1) kefi pozulmaq, kederlen-mek, qemginleşmek.
.Axşam yaxınlaşdıqca Həsən kişinin əhvalı bulanırdı. M.İbrahi-mov; 2) xestelenmek, xesteliyi daha da ağırlaşmaq.