Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS

ƏKS : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[güzgüdə, suda və s.] reflection, reflexion, reflected image;
[şəkil, surət, foto] picture, image; photo; əks etdirmək to reflect [d.]; [yazıda, rəsmdə və s.] to represent [d.]; əks etmək: [şüa haq.] to reflect; [səs haq.] to echo, to resound, to reflect, to reverberate; əks olunmaq to be* reflected; [yazıda, rəsmdə və s.] to be* represented; bir kəsə / şeyə əks çıxmaq to oppose [d.], to be* against smb./ smth. II. s. contrary; opposite, opposing, opposed; adverse; əks qütblər opposite poles; əks tərəf: 1] [qarşı tərəf] opposite / adverse party; opposite side; 2] [tərs üzü, astar tərəfi] reverse side, verso; əks istiqamət opposite direction; əks fikir / mülahizə contrary opinion; əks halda / tərzdə / surətdə otherwise

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

asmaçı

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

çapraz zidd. muxalif. muğayir

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

çəkil rəsm. təsvir.
bu gün qılıqçıya gedib qılığımı çəkdirdim

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

çön tərs. qarşı. zidd. (# çin).
hər nə dedim çön çıxdı.
çöndəş: mütəzadd

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

kölgə

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

külüqə

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

qapura təsvir. rəsm. foto. fotoqrafi

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

qapuraq

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

qarşı zidd. muğayir.
mənə qarşı kimsə varmı?

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

qarşıt

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

qarşıt zidd. muxalif

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

qılıq

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

simik (< sımaq: istəmək. oxşamaq)

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

sımıq

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

şəkil səkil. çəkil. {-əksli: çəkik səlgik.
səlgik kitab: rəsmli kitab}. foto. rəsm. rəsim. surət. nəqş. təsvir. timsal. film.
sımıq çəkmək.
sımıq işləmək.
sımığa düşmək

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

tərs zidd. muxalif. muğayir

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

tərsə tərs

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

üzlük yüzlük. şəkil

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

yaknı

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

yankı

ƏKS : Turuz Farsca - Türkce

yansı enekas

ƏKS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
is. Bir şeyin işıq şüalarının sınması neticesinde hamar, parlaq seth, güz-gü, su ve s. üzerinde görünen şekli, sureti. Aynada öz əksini görmək. Suda öz əksini görmək. Dəniz üzərində ulduzların əksi görünürdü. Mağazanın qabağından keçən-lər aynalı vitrinlərdə öz əkslərini görürdü-lər. □ Əks etmək
hamar ve parlaq seth üzerinde inikas etmek. Qüruba doğru enən günün şüaları suya əks edərək qəribə rəng-lərə çalırdı. M.Hüseyn. // məc. İnikas, güzgü. Batinin əksidir fəqət zahir. H.Cavid.
is. Sesin bir yere deyib geri dönmesi. Elə dərələr vardır ki, bir səs çıxaranda dörd əks alırsan.
Mübarəkbad sədası xalqdan asimanə bülənd oldu və barigahın imarət-lərindən əksi təkrar tapdı. M.F.Axundzade. □ Əks etmək
1) qaytarmaq. çıxır dağ döşünə körpə quzular; Tərlanın səsini əks edir sular. S.Vurğun; 2) yayılmaq. Ənisənin şöhrəti yavaş-yavaş öz oxuduğu məktəbin divarlarından dışarı çıxaraq başqa məktəb-lərə də əks etmişdi. S.Hüseyn.
is. Şekil, fotoşekil. Sitarənin xəyalında bir cavan oğlanın əksi nəqş bağlamışdı. çemenzeminli. □ Əksini almaq dan.
fotoşeklini çekmek.
sif. Ters, inad, höcet. çox əks adamdır, dediyindən əl çəkmir.
sif. Zidd, ters. Bunun tam əksi. Yalan doğrunun əksidir. Əks fikir. Əks nəticə. Əks mənada başa düşmək. Əks istiqamət.
[Şeyx Neim:] Batinin əksidir fəqət zahir. H.Cavid. [Şemsiyye:] Bunun əksini iddia edən bir qadına inanma, xalaoğlu! M.Ibrahimov.
◊ Əks etdirmək
eyani suretde göster-mek, ifade etmek. Dövrümüzü əks etdirən əsərlər, filmlər. Vəziyyəti olduğu kimi əks etdirmək. Əsər həqiqi mənzərəni yaxşı əks etdirir.
Cabbarlı günlərlə igid Babəkin xəyalı ilə yaşamış, bu böyük şəxsiyyətin surətini bədii bir əsərdə əks etdirmək fikrinə düşmüşdü. M.Arif. Xalq mahnıları xalqın ta qədim zamanlardan bu günə qədər olan ta-rixini bədii surətdə əks etdirir. Ə.Bedelbeyli. Əks olunmaq
eyani suretde gösterilmek, ifade edilmek. "Muğan" dastanımda əks olunmadı; O yerdə gördüyüm gözəl bir səhnə. S.Vurğun. Bəzi mühərrirlərin xırda burjua mütərəddidliyi, ictimai hadisələrin anlayışdakı məhdudluğu jurnalın səhifələ-rində əks olunmaya bilməzdi. M.Ibrahimov. Əks təqdirdə (surətdə)
nezerde tutul-duğu, deyildiyi, gösterildiyi kimi edilme-dikde, onun eksine, ziddine olsa, eger bele olmasa, ayrı cür olsa, eksine hereket edilse, yoxsa. Bir az gözləyin, əks təqdirdə mən si-zinlə gedə bilməyəcəyəm.
[Müellim] axırda belə dedi:
Əks surətdə rəftarım tamamilə başqa cür olacaqdır. C.Cebrayılbeyli. (Oz) əksini tapmaq
bax əks olunmaq.