Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİNƏ

ƏKSİNƏ : Azerbaijani English Dictionary

z.
[əleyhinə] against; contrary [to]; vice versa; küləyin əksinə against the wind; gözlədiyimin əksinə contrary to my expectations;
[ziddinə] in defiance [of]; təlimatın əksinə olaraq in defiance of the instructions;
[tərsinə] other way round, the wrong way round; on the contrary; O hər şeyi əksinə edir He / She does everything the wrong way round; O, heç nə qazanmadı, əksinə, olanını da itirdi He / She gained nothing, on the contrary he / she lost all that he / she had; bir kəsin / bir şeyin əksinə getmək to run* counter to smb./ smth.; əksinə çıxmaq to be* against to smb./ smth

ƏKSİNƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaytam qayta. hələ.
piski deyil, qaytam, çoxda xoşdur.
onun qabağın almır ki heç, qayta qızışdırırda.
ölmür ki heç, qaytam, gündən dirsəlir, canlanır.
yağış dinmən, qayta güclənir

ƏKSİNƏ : Turuz Farsca - Türkce

tərsinə inadına

ƏKSİNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf.
Tersine, ziddine. Əksinə hərəkət etmək. Bəzən əksinə olur.
.Gün dağlara düşəndə, günün şəfəqi dağların gah bu tərəfini şölələndirib o tərəfinə qara kölgə salır, gah da əksinə. C.Memmedquluzade. Vəziyyəti büsbütün əksinə məna edirsiniz. M.S.Ordubadi. □ Əksinə getmək
zid-dine getmek (hereket etmek), düşmençilik etmek. Zavallı anacığım!.. Tamam da sənin əksinə gedir. S.S.Axundov.
Deyilenin ve ya nezerde tutulanın, göz-lenilenin ve s.-nin tam tersine; bileks (be-zen "olaraq" sözü ile). Qüvvələrimiz nəinki azalmadı, əksinə, daha da artdı. Maşının sü-rətini azaltmaqdansa, əksinə, daha da artırdı.
- Əksinə, Zeynəb qarı çox qoçaq bir qadın idi... S.S.Axundov. Əksinə, rəiyyətin "əlaltı və nankor" hərəkəti şeytan-şuğulun pıçıltısı ilə bəyin qulağına çatdı.. S.Rehimov. Tofiq isə əksinə, alçaq boylu sarışın, girdəsifət, ətli-canlı idi. M.Rzaquluzade.