Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏ

ƏLAQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələqə.
ilişik. münasibət. maraq.
eşq

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgə

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

alağa ilgi

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

arağat arağat (iki, neçə nərsə arasında olan qatnaş)

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

araqatnaşık

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşırım irtibat

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantı ilgi

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlılıq

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

əstəlik

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

girdi çıxdı ilgi

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilə

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilək

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilət

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgə qıt ilgə qəti

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgə

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi
birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək:. sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq.sarınışmaq

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilimlə

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilimli

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgi

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

iltə

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

keşit

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qat

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qata

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatı

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qavda təəhüd

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

qızığ

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

marağ sarağ. səriğ. əğim. meyl

ƏLAQƏ : Turuz Farsca - Türkce

yünüş xuy. ülfət

ƏLAQƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Qarşılıqlı münasibet, bir-biri ile bağlılıq. Sənaye ilə kənd təsər-rüfatı arasında əlaqə. Elmlə praktika ara-sında əlaqə. Ticarət əlaqələri. Beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsi. Qohumluq əla-qəsi. // Qarşılıqlı asılılıq, bir-birinden asılı olma. Səbəbiyyət əlaqəsi. Elmlərin bir-biri
ilə əlaqəsi. // Sıx münasibet, yaxınlıq, bağ-lılıq. Dostluq əlaqəsi. Əlaqəsini kəsmək. On-larla mənim heç bir əlaqəm yoxdur. // ünsiy-yet. Dil insanlar arasında əlaqə vasitəsidir.
Münasibet. Aralarında səmimi əlaqə var.
Onların qadına qarşı əlaqələrindəki mehribanlığı xoşlayırdı. M.İbrahimov. [Dilber:] Sevgilisini görmüş və öz əlaqəsini bildirmişdi. Ə.Sadıq.
Sevgi, ürek bağlılığı, mehebbet. Qə-tibə bu əlaqənin başlanmasını öz məqsədinə uyğun bilirdi. M.S.Ordubadi.
Cinsi yaxınlıq, müaşiqe.
Yaxın tanışlıq, dostluq, yaxınlıq. Mu-siqi aləmi ilə onun yaxın əlaqəsi vardır.
[Mehriban] bu vaxtadək kimsənin qarşısın-da boyun əyməmişdi. İndi onu sevmək istə-məyən bir adamla əlaqəsi necə ola bilərdi?! S.Hüseyn.
Rabite, rabite vasitesi. Canlı əlaqə.
Kərim radio vasitəsilə sahillə əlaqəyə girdi. M.İbrahimov. Əlaqə tezliklə bərpa edilməli idi. Ə.Əbülhesen.
Maraq, münasibet. Əlaqə göstərmək. Əlaqə oyandırmaq.
.[Selimi] tərpənmir, danışmır, əlaqəsini bildirmir, heç bir şey ifadə etməyən gözləri ilə [Hikmet İsfehaninin ve İranperestin] bütün hərəkətlərini izləyirdi. M.İbrahimov.
İştirak, hissesi olma, payı olma, aidiy-yeti olma. Kitabın tərtibində onun da əla-qəsi var.
Dexli olma, münasibeti olma; aidiyyet. [Yaşlı kişi:] Hərəmxana ilə heç bir əlaqəsi olmayan bu otaqların ancaq birisinin qapısı vardı. S.Hüseyn.

ƏLAQƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[rabitə, bağlılıq] tie, link, bond; connection; association; [münasibət] relation; relationship; diplomatik əlaqələr diplomatic relations; səbəb əlaqəsi causal relationship; qarşılıqlı əlaqə mutual / reciprocal relation; interrelation; qardaşlıq / dostluq əlaqələri links of brotherhood / friendship; qohumluq əlaqələri ties of relationship / blood; sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasındakı əlaqə connection between industry and agriculture; diplomatik əlaqə yaratmaq to establish diplomatic relations [with]; əlaqə saxlamaq to liaise [with]; əlaqəyə girmək to get* into contact [with]; [telefon, radio və s. ilə] to get* in touch by [telephone, radio, etc.]; sıx əlaqədə olmaq to be* closely connected [with]; zəif əlaqədə olmaq to be* remotely connected [with]; əlaqəsi olmaq to have* connection [with], to bear* a relation [to]; It bears no relation to this problem; əlaqəsini qırmaq / pozmaq to disconnect [d.], to dissociate [d.]; bir kəslə əlaqəni kəsmək to sever relations with smb., to break* off with smb.;
[ünsiyət] intercourse; communication; contact; şəxsi əlaqə personal contact; cinsi əlaqə sexual intercourse; sevgi əlaqəsi liaison, love-affairs; qarşılıqlı əlaqə intercommunication, mutual contact; əlaqə vasitəsi means of communication, means of intercourse; əlaqə saxlamaq 1] [məktubla, telefonla və s.] to communicate [with]; 2] [şəxsən] to have* / to maintain personal contact [with]