Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏ

ƏLAVƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
addition;
[kitaba və s.] appendix [pl
ices], addendum [pl
da]; Kitabın iki əlavəsi var The book has two appendices / addenda;
[bir işə, sənədə, məktuba qoşulan ikinci sənəd] enclosure;
qram. apposition II. s. additional; supplementary, supplemental; əlavə mə`lumat supplementary information; əlavə dərs extra lesson; əlavə yol / keçid by-pass; əlavə seçkilər by-elections; əlavə etmək to add [to], to supplement [d. with] III. qoş. besides; apart from; bundan əlavə besides that; moreover; in addition; furthermore

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

alaq ək. qatlaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

artı
bir artı edim:bir əlavə edim

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

artıq izafə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

artqı

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşğır nərsəyə aşınan, artırılan baş, quyruq. izafə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

atıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağşış sarğıq. əlahədə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ək

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkik

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkim yazılı, uzanan nərsənin sonuna artırılan tikə. quyruq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

əklək

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkləm

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkləmə püsür

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

əklik

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaçıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatım

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatımlaşış

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatqı zəmimə.
qaçıqlı qazetə: hərçağın zəmiməsi olan güncə, jurnal, ruznamə.
qazetənin bu sayı qaçıqsızdır.
bu kitabın qaçığı harda

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatlaş

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatlıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatlım

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatma ilhaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qayıq məxlut. ixtilat

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qayım

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qayma

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşuc

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşuq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşumca
qoşumca sözüz: əlavə sözüz.
qoşumca istəyiz: əlavə təqazaz

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşumca yamqa. ək. qatma

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşumcalaş

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşuntu

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

mindirmə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

oynaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötəri

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ötəri

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

püsür zəmimə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

saplaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

saplıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

saplım

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

səpi
baqa siysə, gölgə səpi: qurbağa işərse, gölə bir əlavədir

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

taxma ək

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

taşqəri
bundan taşqəri. bundan əlavə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

tışqəri tışqari. başqa. artıq.
tışqari sözü yok

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulamış

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulanıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulanım

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulmac

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulnaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ustünə
ustünə artırmaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

üstək

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

üstəlik

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

üstəmə

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

üstəri

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

ütəri

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

yamıq
qatma öğələri: izafə olunan məvadd.
qatma dəğər vergisi: ərzişi izafi maliyatı

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapnış

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapşaq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapşıq

ƏLAVƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapşım zəmimə

ƏLAVƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
sif Əsas şeyin üstüne ar-tırılan; üstelik. Əlavə xərc. Əlavə seans. Bu gün iki əlavə dərs oxuduq. Əlavə vaxt ver-mək lazımdır.
Məncə, bu
. otağa əlavə bir qapı açmaq lazımdır. M.S.Ordubadi. Cavan-ları tərbiyələndirmək, onları ölkə üçün yetiş-dirib boya-başa çatdırmaq əlavə diqqət və qayğı tələb edirdi. M.Hüseyn. □ Əlavə et-mək
üstüne artırmaq, qoymaq. Məbləğin üstünə iki manat əlavə etmək. çaya qənd əlavə etmək; // üstelik olaraq demek ve ya yazmaq. Məktuba bir neçə söz əlavə etdi. Mən bu gündən işə başlayacağam,
deyə əlavə etdi.
Zeynal əlavə etdi:
Biz bundan sonra bir damın altında bərabər yaşaya bilməyəcəyik. S.Hüseyn. Sonra əlavə etdi:
Mən bu səsi eşitməyi çox xoşlayıram. M.Rzaquluzade. Əlavə olaraq
üstelik olaraq, elave kimi, elave şeklinde. [Mirze Qedir] öz istirahə-tini pozub otaqların birini də verməli, əlavə olaraq [Nesire] ailəsini keçindirə biləcək bir maaş da təyin etməli idi. S.Hüseyn. [Usta Qezenfer:] Dəniz neftçiləri
. əlavə olaraq dövlətə tonlarla neft veriblər. Z.Xelil. Əlavə olunmaq
üstelik artmaq. [Onu] əridən araqla papiros idi. Son günlərdə qorxu da əlavə olunmuşdu. Ə.Veliyev.
is. Kitaba, ayrı-ayrı fesillere, yazıya ve s.-ye artırılan hisse, behs ve s. Kitabın axı-rında əlavəsi var. Dissertasiyanın hər fəslinə əlavə verilmişdir.
Xoşqədəm çay süzürdü. Mən əlavələrin yerini müəyyənləşdirirdim. Ə.Veliyev.
is. Mecmue ve ya qezet abuneçilerine artıq, üstelik olaraq gönderilen kitabça ve s.
Qoş. mənasında:
..başqa. İş bilməyən, ancaq yemək-içməkdən əlavə; Bu canlı də-yirmanlarına şükr, xudaya! M.Ə.Sabir. Əlavə, Haşımdan başqa onların bir köməyi yox idi. B.Talıblı. □ Bundan əlavə
bundan başqa, üstelik olaraq. Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar gunə özgə eyblər tapdılar. M.F.Axund-zade. Bundan əlavə, Qaraca qız özü də oy-namağı tərk etmişdi. S.S.Axundov.
Xüsusi terminologiyada: artım, töreme, bir maddenin, mehlulun ve s.-nin terkibine, üstüne elave edilen madde ve s. Dizel yanacaqlarına başqa əlavələr qatılır.