Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVERİŞLİ

ƏLVERİŞLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yetərli. çatarlı. kafi.
asılı. faydalı.
uyuşuq. münasib. muvafiq.
açəməli. bəcərli. uyqun. laylı. açıq. qolay. alay. alımlı. yaqımlı. tutumlı.
alımlı. qolay. alay. alaylı. yaqımlı. tutumlı.
gəlişivli. uyqun. münasib. maqbul.
işgüzar. osqay. çalıqlı. canlı.
münasib. asuvlu. iyi. gözəl. uyqun. tab. tablıq. iyi. yaxcı. uyqun. müsait

ƏLVERİŞLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qolay. əməli.
ən əlverişli: ən ölçülü. ən uyqun. biçilmiş kaftan ( < qaptan: don).
ən uyqun, əlverişli: biçilmiş.
uyqun. yaraşır. yarayışlı. yerində. şəkilli. biçimli. sanalı. sayalı. hesablı. müsaid. münasib. müvafiq. mutabiq.
ələçapıq. qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). saçol (< saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). ivercin. ivergin. evirgən. evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı.
tölək. dölək. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. yarayışlı. musaid.- verimli, əlverişli çağında: uyqun qoşunda, şərayitində. günündə.
qapaq yapmağa əlverişli nərsə: qapaqlıq. qabaqlıq.
yararlı, əlverişli iş qılmaq: iş görmək

ƏLVERİŞLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Yararlı, münasib, uy-ğun, müvafiq. Əlverişli üsul. Əlverişli şərait. Uzümçülük üçün əlverişli iqlim. Muğan pam-bıq əkini üçün ən əlverişliyerlərdəndir.
Səba xanım çox lazımi və əlverişli bir zamanda Həmədana gəldiyinə inandı. M.S.Ordubadi. Hüseyn əlverişli vəziyyətdədir; Bəs atəş aç-mayır, nə niyyətdədir?! M.Rahim.
Gelirli, xeyirli, faydalı, menfeetli. Əlverişli iş.
Şuşa şəhəri [Reşid üçün] çox əlverişli (z.) oldu, yəni üç ay gəzəndən sonra əməlli-başlı sağaldı və kökəldi. Ə.Veliyev.

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

-kəsilməyə əlverişli malqara: kəsimlik.
kəsimlik toyuq.
kəsimlik qoyun.
əkinə əlverişli, yatqın topraq: gələmgə. çağıldaq.
quş çəkinə (oxuna. həddinə), uyqun, əlverişli quruma yaxınlaştırmaq: kərtəsinə gətirmək

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

onğay. qolaylı. uyqun. munasib.
bu bizə onğay değil.
onğay oldu saxladım

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

ərgənəmik. kullanışlı. sərfəli

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

yaruğ. faydalı.
sizə yaruğlu duruş tutub: sizə əlverişli movze' tutub

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.
yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan: sürsüz. duyusuz.
yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.
su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary


əlverişli an:
tab gözüv. uyqun zaman.
olmağa əlverişli, salağlı, yatqın: olum. olacaq netəlikdə olunan

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

- işlənmiş, sürülmüş, əkinə əlverişli yer:. oturaqlı, çağıldaq topraq.
bu yer bizim işimiz üçün çox oturaqlıdır. (oturaqlı. munasib. yaraşqan. yaraşay).
bir nərsə üçün uyqun, yaxışlı, əlverşli olan: oturaqlı. munasib. yaraşqan. yaraşay. yarşaq.
otura

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

-kəsilməyə əlverişli malqara: kəsimlik.
kəsimlik toyuq.
kəsimlik qoyun.
əkinə əlverişli, yatqın topraq: gələmgə. çağıldaq.
quş çəkinə (oxuna. həddinə), uyqun, əlverişli quruma yaxınlaştırmaq: kərtəsinə gətirmək

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

onğay. qolaylı. uyqun. munasib.
bu bizə onğay değil.
onğay oldu saxladım

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

ərgənəmik. kullanışlı. sərfəli

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

yaruğ. faydalı.
sizə yaruğlu duruş tutub: sizə əlverişli movze' tutub

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

-əlverişli ortam, qısnaq, qasnaq, quşağ, şərayit: tav.
yaşama dərin, əlverişli görgüsü olmayan: sürsüz. duyusuz.
yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə.
su içməyə, keçməyə, yuğunmağa əlverişli yer: suvat. suvla. suval

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary


əlverişli an:
tab gözüv. uyqun zaman.
olmağa əlverişli, salağlı, yatqın: olum. olacaq netəlikdə olunan

ƏLVERİŞLİ : Turuz Dictionary

- işlənmiş, sürülmüş, əkinə əlverişli yer:. oturaqlı, çağıldaq topraq.
bu yer bizim işimiz üçün çox oturaqlıdır. (oturaqlı. munasib. yaraşqan. yaraşay).
bir nərsə üçün uyqun, yaxışlı, əlverşli olan: oturaqlı. munasib. yaraşqan. yaraşay. yarşaq.
otura

ƏLVERİŞLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[yararlı] fit [to, for], good [for], suitable [to, for]; right; Bu bizim üçün əlverişli deyil It is not suitable for us; It doesn;t fit us;
[münasib] favourable, propitious, auspicious; convenient, opportune; əlverişli şərait favourable / auspicious conditions; əlverişli an opportune / convenient moment; right moment; əlverişli hava propitious weather; əlverişli nəqliyyat vasitəsi convenient means of transport;
[faydalı] useful, advantageous; əlverişli üsul useful/advantageous method