Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLİ

ƏMƏLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. practical; constructive; əməli fəaliyyət practical activity; əməli iş practical work; əməli təklif constructive proposal

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aştal

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

olası

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çinəşik

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

edgil (edilə bilən, çalşıla bilən durum)

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

edil yapay

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

edili

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkiti tətbiqi. təcrübi

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

gerçəşik

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəki

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işçil pıraqmatik

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işgəl
işgəl yora: əməli tədbir.
bu sözlə işgəl deyir

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qılışqın
qılışqın yollar.
sizin dediyiz gözəldir, di gəlki qılışqın değil

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qılqılı

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qılqın

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qılqısal

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qılqısəl

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

uyqulamalı

ƏMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yapay

ƏMƏLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
İcrası (tetbiqi) lazım olan, heyata keçirilmeli olan; işgüzar, praktik. Əməli təklif. Əməli iş.
Mən dərhal onunla əməli söhbətə başladım. M.S.Ordubadi.
Sırf nezeriyyeye, elme aid olmayıb işle, emeliyyatla, tecrübe ve tetbiq ile de bağlı olan; tetbiqi, praktiki. Aktyor sənətinin əməli məktəbi. Əməli işin elmi tədqiqat işi ilə əlaqələndirilməsi. Lüğətçiliyin nəzəriy-yəsini bilmək kifayət deyil, onun əməli cə-hətini də bilmək vacibdir.
Yalnız sözle deyil, işle, emelle olan.
.Zavodun kollektivi respublikanın bəzi uşaq evlərinə hamilik edərək, onlara əməli yar-dım göstərir.
0 Əməli katib
cari yazı işlerini aparan katib; kargüzar. Daldaya gələndə isə, əziz dostu, arası saz olduğu əməli katibin de-diklərini xatırlardı. Mir Celal.