Multilingual Turkish Dictionary

ƏMSAL

ƏMSAL : Azerbaijani English Dictionary

i. riyaz. coefficient, factor; faydalı iş əmsalı [coefficient of] efficiency; təhlükəsizlik əmsalı factor of safety

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ağdaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ağdaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

aşabaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əkdaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əkdəş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ənzər
bu bənzər (bənzəri) kitablar

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ənzəri

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ənzərlər

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ənzəşlər

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ənzəyiş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ərabər

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ikin

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ir müşabihət.
ikisi birdir.
əmsalsiz: əşsiz

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

irbirə

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

oydaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

cürə

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

cüt

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

çal

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

daş (>dəs (fars)

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

daşadaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

deng

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəğərcə dəng olan

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəh

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dək

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəkləş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəng musavi. əkran

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəngə

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəngit

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

dənğqəl

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

doğru

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

düz

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əkəy

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əş
buna əş
o sizə dəng olamaz.
qarı qoca dəng olmalıdır: ər

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əşdəğər
dəng, əş, əmsal olmaq: bir gəlmək. bir gətirmək

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əşi bulunan müstəqim.mütabiq. əkran. bədəl.-özü tənğdü kişi: kəndisi kimi kişi. kəndisinə dəng gələn kişi.
yat yağuq düz olmaz: yad yaxın bir değil

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əşit

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əşitlər

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

əşlər misl

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

hamar

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

kəsin tibq

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

kibi

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

kimi

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

qarşıt

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

qur

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

qurdaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

manğzdaşlar muşabehlər

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

nərsəni andıran

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

ölçək

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

sayaq

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

sıyaq

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

taxdal

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tay nərsəni andıran

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

taydaş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tayıt

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

təkiz

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

təngə

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tənğqəl

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tənğli

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tənqləş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tikis

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tikiz

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tiniq

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tınıq

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

tuş

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

yar yoldaş əqran

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

yaşdaş yaşıt. həmzad

ƏMSAL : Turuz Farsca - Türkce

yaşıt

ƏMSAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "misal" söz. cemi]
klas. Oxşar(lar), benzer kimi(ler). Şiəyəm, əmma nə bu əşkaldən; Sünniyəm, əmma nə bu əm-saldən. M.Ə.Sabir.
Misl, tay-beraber. Əmsalı görünməmiş (misli görünmemiş).
riyaz. Cebri ifadede ededi (ya herfi) cemlenme. // Axtarılan ededi elde etmek üçün müeyyen kemiyyete vurulmalı olan eded. // Fiziki cismin her hansı bir xüsu-siyyetini teyin eden kemiyyet.