Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAM

ƏNDAM : Azerbaijani English Dictionary

i.
[bədən] body;
[qamət] stature; figure; Onun yaxşı əndamı var She has a fine / well-developed figure

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

etim

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

içi

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

içik

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

içim boy. şəkil. bədən

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

ıçın bədən

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

itim
sikkəsiz: çapası, əndamı uyğun, yaraşığlı olmayan.
sikkəli: çapalı. sınlı. sallı. silli. bitimli. əndamlı.
sikkəli toprağ

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

os

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oy bos

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oy buxun qamət

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oy

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oybos

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oybos

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oyqat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

üküm

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çalçat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çalım

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çalqat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çap

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çapa

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çapat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çapı

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çapıt boy bos. boy buxun

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çəlim

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

çiyin

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

gövdə, göpdə yapısı

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

kəsim boy bos. boy

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

köpdə

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

köprə

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

kövdə bədən

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

kürsü

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

qaqat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

qamat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

qamət

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

qılıq

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

qurçaq

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

qursu

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

oran

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

örgəv (hörgəv). gövgə. orqan

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

salqa

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sıxqa > sikkə. sikgə

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sikgə sikkə < sıxqa

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sikkə sikgə < sıxqa

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sımbat

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sın

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sınan

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sındam

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

sindəm

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

siyin

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

siyn

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

şəkil

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

şəkl

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

tənə şəkil

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

urut üzv. orqan

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

uyqun tənasüb

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

yaxşıq

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

yapı

ƏNDAM : Turuz Farsca - Türkce

yapıt

ƏNDAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Beden. Qaşı, gözü, əndamı, təmamən əl-ayağı; Hər bir sənəmin başına yüz naz kimindir? M.V.Vidadi. Uşa-ğın əndamına quru xına sürtməyə başlar-dılar. H.Sarabski.
Boy, qedd, qamet, boy-buxun, beden quruluşu. Əndamı olduqca düzgündür.
Bunların şirin ləhcələri, duzlu danışıqları, mütənasib əndamları və alıcı, xumar gözləri vardır. M.S.Ordubadi. □ Əndamın yansın (açılsın) əndamı yanmış (açılmış)
qarğış ifadesi. Anası Gülpərinin təpəsinə iki əlli qapaz vurub deyərdi:
Əndamı açılmış, bir bax, gör uşağı nə günə salmısan! H.Sarabski. Əndamına lərzə düşmək
titremek, es-mek (qorxudan).