Multilingual Turkish Dictionary

ƏRİŞİM

ƏRİŞİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərişmə. dəğişim. dəğişmə. keçişim. keçişmə. yayışım. yayışma. yüyüşüm. yüyüşmə. sürüşüm. sürüşmə. yoxuşum. yoxuşma.
sanı. duyğu. duyma. duyuş. duyduq. hiss

ƏRİŞİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərinim. əriniş. ərişmə. ərinmə.
dəğişim. dəğmə. dəğiniş. dəğinim. dəğişmə. toxunuş. toxunum. toxuşma. toxuşum. toxunma. təmas, ləms hissi. lamisə.
gəlişim. yetişim. ulaşım. ulaşma. varış. bitişmə. qavuşma. vasil olma. muvasilə.
durum. orun. yağday. vəziyyət. hal. qonuş. dalqa.
sezim. seziş. sezimə. sezmə. sezgi. seziniş. sezgiş. ərişim. anlayış. alqı. qursaq. kavsaq. kovsaq. qanış. qavrayış. qavranış. düşnüş. görüşlük. öğrəniş. doyalış. tutalış. tutanış. bilginiş. bilgəniş. bilgiziş. bəsirət. qabiləyyət. fərasat. kiyasət. dahilik. idrak.
ehsas. hiss. yanğı

ƏRİŞİM : Turuz Dictionary


böylə bir sona ərişim, bir ömür sonu kəvişim, nədə yalqızım, təki umacaq bir sıcacıq əlimiş, çöndü daşa, soyuq daşa, dəğdi başa bu evrən. (kəvişim: boşluq. pukluq)

ƏRİŞİM : Turuz Dictionary


böylə bir sona ərişim, bir ömür sonu kəvişim, nədə yalqızım, təki umacaq bir sıcacıq əlimiş, çöndü daşa, soyuq daşa, dəğdi başa bu evrən. (kəvişim: boşluq. pukluq)

ƏRİŞİM : Az Turkish Farsi

اوصال. نایلیت