Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏN

ƏSƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsqən.
qağnının bir parça dəngəli.
şən. sağ.
aman əsən: sağ salım.
əsən gedib sağ gələsən: sağ ged sağ gəl.
sevinc. güvənc. qut. qutluluq. məsud.
əsən aman: dinc. yüngül. yengəl. qutlu. rahat.
düzü. düzən. sistim. ayar.
işlərizi əsən görün.
harmonya. bir səsi sarıb, qoruyan başqa səslərin tütmü.
sağ. sağlam. salim.
əsəndə ivik yox: sağlıq tələsik götürməz.
üzən. ösən. ötən. özən: çay. qızıl özən. əsnəmək. əsirmək (ösgürmək. osdurmək. asqırmək ) bu sözlərin haməısında çıxmaq. hərəkət anlamı var.- əsən bolmaq: sağ olmaq

ƏSƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

çağ. sağ. sağlam. salim.
əsən qalın: sağlıcaqla. sağlığınan. xoş. xoşluqla. sağolun. xuda hafiz.
əsin. səlam.
əsən salmaq: əsin salmaq: səlam salmaq. əsənləmək. əsinləmək. səlamlamaq.
iyi. sağ. sağıq. sağlam. salamat. səlamət.
iyi misin.
iyi görünmür, ağrıqa oxşur.
əsən yeldi, titrəyən yapraq. ər ər olsa, saxlayar arvad.
gecələri qaradan dənizə əsən yel: qara yeli.
qarağıdan (ğərbdən: batıdan) əsən qara yel: qarabı. qarağıl. qarayel. ğərbi.
güneybatıdan əsən soğuq yel: qaraçam.
güneydoğudan əsən yel: kəşişləmə. (# qara yel. quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır qar gətirən yel).
quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır qar gətirən yel: qara yel. (# kəşişləmə: güneydoğudan əsən yel).
güneybatıdan, batıdan əsən yel: qaraman. qarayel.
quzey batıdan əsən iti yel: qaranğı yel.
hər əsənə yel demə, hər axana sel demə

ƏŞƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əşgin gedən. çapar

ƏSƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. qəd. Sağ, salamat. Verdi xələt çün anı gördi əsən. Yusif Meddah.

ƏSƏN : Turuz Dictionary

-(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan.
dan əsməyə başladı.
danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.
dənizdən əsən yel, külək: sovus.
erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.
dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox)

ƏSƏN : Turuz Dictionary

-yel әsən yanın göstərən: yelqoğan

ƏSƏN : Turuz Dictionary

istəkli dost. baş yoldaşı. sağdıc. səmimi rəfiq.¶-qasırqaya dayanan, əsən yellə yıxılar.(bulağayla, qarışılıqla araya girən, qarışılıqla aradan çıxılar)

ƏSƏN : Turuz Dictionary

övsəyən:
quylaqda övsəyən yellər, tutmuşdu göylüyü, sarartmışdı göyü. (quylaqda
qəbristanda). (tutmuşdu: əsir edmişdi).
səlam.
əsən olsun: səlam olsun.
< iysin. sağlam. sləamət.
< yasın. dinc. rəhmət..¶-əsən bayın: şən xoş..¶-vicudun əsənmi: əğin sağmı

ƏSƏN : Turuz Dictionary


aşı əsən dartınız: yeməyi əsənliklə çəkin, yeyin. yeməyiz nuş olsun.
yelkəni sən kullamağı bilməsən, əsən yelər heçqaçansa suçlanmaz. (kullamağı: işlətməyi)

ƏSƏN : Turuz Dictionary


dönən dünya dönməsin, əsən yellər əsməsin, sevən könül sevməsin, öğrət mənə unutmağın dadını, sil könüldən sevgilərin adını.
əsən bol: sağol. xudafiz.
əsən günlər: günuğra. günüz xeyrə.
əsən yeldən, hürən itdən küsməzlər.
əsən yeli, ösən göyü dananlar, anadilin, doğma isin qananmaz. (ösən: bitən) (doğma isin
təbii hiss, həyəcan)

ƏSƏN : Turuz Dictionary

-güney doğudan əsən külək: qaymaz. qaymas. qarakülək.
quzeydən əsən yel: ovayeli. oğlaqqıran

ƏSƏN : Turuz Dictionary

-(ertə arta: səhər axşam) əsən yumşaq əsim, yel: nəsim. dan.
dan əsməyə başladı.
danirt (danertə) əsən yel: soyağ. sovağ. sabah yeli. səba yeli.
dənizdən əsən yel, külək: sovus.
erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut.
dirik əsən bolsa, tan oluş görər. (duran başa iş gələr). (tan: tanğ. çox)

ƏSƏN : Turuz Dictionary

-yel әsən yanın göstərən: yelqoğan

ƏSƏN : Turuz Dictionary

istəkli dost. baş yoldaşı. sağdıc. səmimi rəfiq.¶-qasırqaya dayanan, əsən yellə yıxılar.(bulağayla, qarışılıqla araya girən, qarışılıqla aradan çıxılar)

ƏSƏN : Turuz Dictionary

övsəyən:
quylaqda övsəyən yellər, tutmuşdu göylüyü, sarartmışdı göyü. (quylaqda
qəbristanda). (tutmuşdu: əsir edmişdi).
səlam.
əsən olsun: səlam olsun.
< iysin. sağlam. sləamət.
< yasın. dinc. rəhmət..¶-əsən bayın: şən xoş..¶-vicudun əsənmi: əğin sağmı

ƏSƏN : Turuz Dictionary


aşı əsən dartınız: yeməyi əsənliklə çəkin, yeyin. yeməyiz nuş olsun.
yelkəni sən kullamağı bilməsən, əsən yelər heçqaçansa suçlanmaz. (kullamağı: işlətməyi)

ƏSƏN : Turuz Dictionary


dönən dünya dönməsin, əsən yellər əsməsin, sevən könül sevməsin, öğrət mənə unutmağın dadını, sil könüldən sevgilərin adını.
əsən bol: sağol. xudafiz.
əsən günlər: günuğra. günüz xeyrə.
əsən yeldən, hürən itdən küsməzlər.
əsən yeli, ösən göyü dananlar, anadilin, doğma isin qananmaz. (ösən: bitən) (doğma isin
təbii hiss, həyəcan)

ƏSƏN : Turuz Dictionary

-güney doğudan əsən külək: qaymaz. qaymas. qarakülək.
quzeydən əsən yel: ovayeli. oğlaqqıran

ƏSƏN : Az Turkish Farsi

ص.قدسلامت. سالم. وزنده. لرزان. مرتعش