Multilingual Turkish Dictionary

ƏSASƏN

ƏSASƏN : Azerbaijani English Dictionary

I. z. on the whole, in the main, mainly, basically, in principal II. qoş. [görə, müvafiq] according to; under; son mə`lumata əsasən according to the latest information; konstitusiyaya əsasən under the constitution, constitutionally; beynəlxalq hüquqa əsasən under international law; [əsaslanaraq] on the grounds [of]; buna əsasən on these grounds Nəyə əsasən? On what grounds?

ƏSASƏN : Turuz Farsca - Türkce

oyuca müntəbəq.
qanun boyuca.
adət boyuca

ƏSASƏN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
zərf Əsli, kökü etibarile, esas etibarile, ümumi cehetden. Fikir əsa-sən doğrudur. Əsasən onunla razılaşmaq olar.
Maarif sahəsində mübarizə əsasən tədris ocaqlarına münasibətdə meydana çıxırdı. A.Şaiq. çayqırağı məhəlləsində əsasən qəsəbənin yoxsulları
. yaşayırdılar. Ə.Əbülhesen. // Heqiqeti etibarile, ger-çeklik nöqteyi-nezerinden. Hadisə əsasən belə olmamışdır.
Qoş. mənasında. Göre, esaslanılaraq. Onun fikrinə əsasən. Xahişinizə əsasən. Təx-minlərə, fərziyyəyə əsasən hökm vermək ol-maz. Ərizəyə əsasən qərar çıxarılmışdı.