Multilingual Turkish Dictionary

ƏSKİK

ƏSKİK : Azerbaijani English Dictionary

I. i. shortage, lack; deficit; əskiyi ödəmək to meet* a deficit II. s.
[az, qısa, kəm] less; short[er]; bir qram əskik less by a gram; Qənd 200 qr əskikdir Sugar is less by 200 grams; bir metr əskik short by a metre; Parça iki metr əskikdir The cloth is shorter by two metres; əskik çəki short weight; əskik ölçü short measure;
[çatışmayan] missing, lacking, deficient; Nəyin əskikdir? What do you lack?
[alçaq, pis, bədnam] shameful, base, wretched, mean; əskik adam ill-famed man* / person; əskik hərəkət shameful / mean action III. z. less; short; əskik almaq to receive / to get* less, not to get full amount [of]; beş manat əskik almaq to get* / to receive five manats less; əskik vermək to give* less [d.]; beş manat əskik vermək to give* five manats less; əskik götürmək to take* less [d.]; əskik gəlmək / çıxmaq to be* short [of], to miss [d.], to be* out / short in one;s accounts; Onun beş kitabı əskik çıxdı He / She missed five books; kimsədən əskik olmaq to be* inferior / second to smb. [in]; O bu cəhətdən heç kimdən əskik deyil He / She is inferior / second to none Bu bağdan quşlar əskik olmur This garden never lacks birds; Bizdən qada-bala əskik olmur We never miss misfortunes; əskik ölçmək to give* short measure; əskik ödəmək to underpay* [for], to pay* less than required [for]; əskik çəkmək to give* short weight [of]

ƏSKİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Bütün olmayan, naqis, na-tamam, çatışmayan. Uç manatdan otuz qəpik əskik. Parça 3 santimetr əskikdir. □ Əskik çəkmək
düzgün çekiden az çekmek, çe-kide aldatmaq. Əskik çəkən satıcı cəzala-nar. Əskik çıxarmaq
müeyyen olan miqdardan az hesab etmek. Əskik çıxmaq
müeyyen miqdardan, yaxud texmin edildi-yinden eskik olduğu meydana çıxmaq. Əskik deyil
daim vardır, hemişe möv-cuddur. çünki tən durduqca məndən dərdü qəm əskik deyil. Füzuli. Gəhi hicrin, gəhi vəslin vurar od qəlbi-suzanə; Heç əskik deyil bu guşeyi-viranədən atəş. S.Ə.Şirvani. Əskik etmək (eləmək)
1) azaltmaq; 2) kesmek, fasile vermek, davam etdirme-mek, arasını kesmek. Məktubunu əskik etmə. Əskik gəlmək
bax əskik çıxmaq. Əskik olma əskik olmayasan (olmaya-sınız ve s.)
sağlıq, salamatlıq arzusu bildiren ifade. [Şeyx Senan:] Cümlə ikramü lütfünüz məlum; Sağ olun, əskik olmayın, oğlum! H.Cavid. [Vidadi:] Yaxşı, nə tap-mısan o saraylarda? Sağ ol, əskik olma, sən yaşa barı. S.Vurğun. [Kazım:] Dostluqdan əskik olmayasınız. Mir Celal. Əskik olma-maq
hemişe var olmaq, mövcud olmaq, daim olmaq. Hindistanda Qanq çayı bizim Kür çayından çox böyükdür,
. amma bu çaydan vəba zəhəri heç əskik olmur.. C.Memmedquluzade. çeşmələr başından heç əskik olmaz; Zurna-balabanı bizim dağların. S.Vurğun. Əskiyini doldurmaq (tamamlamaq)
çatışmayan ceheti, his-seni elave edib tamamlamaq. Başından əs-kik olmamaq
bax əskik olmamaq. Heç əskik olmasın
hemişe olsun, yox olma-sın. Köməyiniz heç əskik olmasın!
Vəsfini söylərəm həddən ziyadə; Heç əskik olmasın mülkü mal sənə. Aşıq Peri.
Nöqsanlı, qüsurlu, eyibli, çatmayan, yarımçıq. Onun ağlı bir qədər əskikdir. // Alçaq, pis, eskiklik getiren. Əskik söh-bətlər.
Gül dilləndi:
Salmayın səs; Danışmayın əbəs-əbəs; Qəlbə dəymək əskik işdir. M.Dilbazi.
Başqasından az, kiçik, alçaq, aşağı. Sə-nin boyun onunkundan bir az əskikdir. Onun pulu mənimkindən əskikdir.
[Mazanda-ranski:] Əlbəttə, mən heç özümü səndən əs-kik adam bilmirəm. C.Cabbarlı. Xanın həyə-tində qaravaşlar, nökərlər çox idi. Hamı-sından kiçiyi və vəzifəcə əskiyi Budaq idi. Ə.Veliyev.
Qiymetsiz, deyersiz. Demin əskik məni; tədric ilə yaqut olan daşlar; Boyandıqca ciyər qanilə qədrü qiymətim artar. Füzuli.
İs. mənasında. Əskik gelen miqdar, çatışmayan miqdar, tam olmaq üçün elave edilmeli olan miqdar. Əskiyi doldurmaq. Əs-kiyi çoxdur. Onun da beş manat əskiyi var. // çatışmayan şey, gerekliyi duyulan şey, eger-eskik. Evin əskiyi qurtarmır.

ƏSKİK : Az Turkish Farsi

کم
کسر
کمبود
کاستی
کم ارزش
بی مقدار
آدم پست و کم مایه