Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLA

ƏSLA : Azerbaijani English Dictionary

z.
[qətiyyən] at all, not
.. at all; O bunu əsla bilmirdi He / She did not know it at all;
[heç vaxt] never; Mən Londonda əsla olmamışam I have never been to London; əsla yox not at all, not in the least

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

ir kərədə olsun
bir kərədə olsun gəlmədi

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

dibdən olmayan

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

götrü

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

götürü qətiyyən. əslən

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

heçbir çağ

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

heççağ

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

heçin əslən.
yalnız qalmaq heçin yaxşı deyir. başıvı topla, könlüvü aç, dosduvu tap!

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

heçvax

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

heçzaman

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

kəlla

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

kəsin olaraq

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

kəsinləyi

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

kəsinliklə

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

qıtan

ƏSLA : Turuz Farsca - Türkce

qıtqan

ƏSLA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.] Heç, heç bir vaxt, qetiyyen. Bu işdən onun əsla xəbəri olma-mışdır.
[Rüstem bey:] Sizin şimalda kişilər həlimdirlər ki, arvadları və ya qızları özgələri ilə gəzib danışdıqda qanları əsla coşmayır. çemenzeminli. [Xeyyam:] Alın, əsla ələ keçməz bu kitab. H.Cavid.
.Şagird-lərin savadı müxtəlif idi. Aramızda əsla savadı olmayanlar da var idi. T.Ş.Simurq.