Multilingual Turkish Dictionary

ƏSNA

ƏSNA : Azerbaijani English Dictionary

i. [vaxt, an] time, strech of time, moment, instant; bu əsnada at this time /moment, at this very instant; əsnasında during; in the course [of]

ƏSNA : Turuz Farsca - Türkce

açıt
bu açıtda

ƏSNA : Turuz Farsca - Türkce

ara

ƏSNA : Turuz Farsca - Türkce

aralıq
bu aralıq hardeydin.
bu əsnada: bu arada: bu aralıqda

ƏSNA : Turuz Farsca - Türkce

çat
bu çatıda: arada

ƏSNA : Turuz Farsca - Türkce

ərim (. vəhlə). istaj. etap. evrə. çat. aşama. pillə. (yolçuluğun bir bölümü). mənzil (istansiya. faz). mərhələ. (qam). dərəcə. təbəqə. qat. qatman. ortam. zəmin. zəminə. səhnə. səggi. yasırlıq. yaranlıq. yapınlıq. hazırlıq. düzən (ərim dərim).
iki

ƏSNA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Vaxt, zaman, an. Bu əs-nada küçədə hay-küy qalxdı.
Bu əsnada yaxındakı uca dağın təpəsində gözəl bir qız surətində nurani bir kölgə zahir olur. A.Sehhet. [Mirze]
. söhbət əsnasında ci-bindən qozdan, fındıqdan, kişmişdən çıxarıb ortalığa tökərdi. Ə.Haqverdiyev. Bu əsnada qapı ehmal açıldı, içəri on yeddi-on səkkiz yaşlarında, qırmızıyanaq, burnunun dəlik-ləri geniş bir gənc girdi. çemenzeminli.