Multilingual Turkish Dictionary

کما

کما : تورکجه فارسجا

ا.روده. آکنده. رودة گوسفند که داخل آن را با گوشت و پیاز پر کرده باشند