Multilingual Turkish Dictionary

ABTAL

ABTAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdal. (< çapdal: çalınmış)
axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. güdələk. güdlək. görməz. qırt. qart. qırıq. qıtıq. çantal. qırbal. qırban. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qafasız. başsız. qafaçsız. beyinsiz. qafası üşük, uyuşuq. qaqabaş. qaqavaş. qalın qafa. küdbeyin. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. qanırıq. qaqrıq. qanqırıq. qantaq. küd. kotan. qarsala. qatsala. gəbəşağı. qax. avara. avalaq. avanaq (< av). kəvsəl. kövsəl. kovsul. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. koğalaq. kovalaq. qaqavan. kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. qaqavan. qaqavac. koralaq. korkoran. kal. kalas. kalava. kalvas. kavır. kavaq. kalıv. kalva. qabax. gəbə. gəbəş. küpəş. qatraq. qaba. qabat. qabav. içi boş. başaçsız. düşünməz. qanmaz. anlamaz. bön. sadə. anlayışsız. dargöz. qısgöz. qıtgöz. görgüsüz. sarsax. sərsəm. kəvzər. gəzər (> kəzər (fars)). alıq. kötük. gödük. gic. səfeh. sapaq. budala.
dərviş. dalbış. alşıq. aşıq

ABTAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdal.
avara. yetim.
səni görüm abdal qalasan.
abdalın biri abdal.
sant. sılğır. sərsəm. salaq. sapaq. sarsaq. sapıq. səfeh. savuruq. şaşıq. şaşqın. sərsəm. diqqətsiz. dalqın. təlisiman. budala. bonğ. bon. avanaq. axmaq. əğli uçmuş

ABTAL : Turuz Dictionary

abdal. entək. entik. yentək. yentik. intək. intik. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. yozan. səfeh. kovtum. kovtulum. hoytulum. quşdurum

ABTAL : Turuz Dictionary

abdal. başqafa. başıboş. axmaq

ABTAL : Turuz Dictionary

abdal.
budala. kalaz. çalıq. qabal. qabla. kavla. kaval.
kələk. gidan. gic. çalasım. keş. çek. çək. qayqay. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. gey. gec. gic. avanaq. qarsala. qatsala. girəcula. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başıboş. axmaq. kirik. girik. qı

ABTAL : Turuz Dictionary

abdal. entək. entik. yentək. yentik. intək. intik. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. yozan. səfeh. kovtum. kovtulum. hoytulum. quşdurum

ABTAL : Turuz Dictionary

abdal. başqafa. başıboş. axmaq

ABTAL : Turuz Dictionary

abdal.
budala. kalaz. çalıq. qabal. qabla. kavla. kaval.
kələk. gidan. gic. çalasım. keş. çek. çək. qayqay. kövsə. kivsə. kifsə. kivəs. kifəs. gey. gec. gic. avanaq. qarsala. qatsala. girəcula. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. başıboş. axmaq. kirik. girik. qı

ABTAL : Az Turkish Farsi

ص.[عر.ابدال] سرسری. آواره. دربدر. درویش. احمق. ساده دل. قلندر مشرب