Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQLI

BACARIQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

{(bəc bəs) (bəs: azıq. yemək. güc). bəcərıkli becərikli bəsərikli başarıqlı bacarıqlı}.
qamaq. həkim. sanğıraq. çeçen. zübdə. bilgin. bilən.
idqu. iyku. yeyku. farasatlı. fəhimli.
badarıvlu. paxmu. vergili. usta.əlindən hər iş gələn. yaratıcı. usta.
başaran. bacaran. qayıran. yaradan. işbilir. düzən. iti. tozaq ( < toz.). ütük. üzgəc. mahir.ustal. sivir. zirək. zeyrək. girgin. ustal.
başarıqlı. bacaran. başaran. qarquç. qaraquç.
bilən. ərdəmli. mahir. əli uz. əli yordamlı. usta.
givəni. qıvanı. işbilir. çaçur. iti. sivir. zirəng. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli.
iş bilir. iş bilən. işinin əri.
iş bitirici.
işlək. işbilir. iyi işləyən. sənətkar. peşəkar.
uğraqlı. uğruqlı. yonarlı. onarlı.önərli. hünərli. başarıqlı. dişlək. çıxarlı. qabiliyyətli. işləklik. uzmanlıq. usdalıq. mahirlik

BACARIQLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. İstedadlı, qabiliyyetli, elinden iş gelen, iş yaradan, tecrübeli. Bacarıqlı adam. Bacarıqlı usta.

BACARIQLI : Turuz Dictionary

-bacarıqlı olsun: edgili olsun. müəssir olsun. bəhrəli olsun. müvəffəqiyyli olsun

BACARIQLI : Turuz Dictionary

-bacarıqlı yeriş: türgən yürüş

BACARIQLI : Turuz Dictionary

aşarıqlı. ilmikli. ilikli

BACARIQLI : Turuz Dictionary

edinli. ərdəmli. çıxarlı

BACARIQLI : Turuz Dictionary

əzbər. usda. çəpər. mahir

BACARIQLI : Turuz Dictionary

ilin. edin. idin. elin

BACARIQLI : Turuz Dictionary

onğ. onatlı.onğatlı. yonğatlı. yonatlı. hünərli

BACARIQLI : Turuz Dictionary

onqat. güclü.
onqat at, kövnə çul. (onqat atsa, kövnə çulda bəlgürür). (kövnə: > köhnə)

BACARIQLI : Turuz Dictionary

uz

BACARIQLI : Turuz Dictionary

uqublu. çalımlı.
bilgili ol gəpməyə, uqublu ol duymağa, çəkimli ol dözməyə, çalımlı ol almağa, tutumlu ol qılımağa. (gəpməyə: danışmağa). (çalımlı: etik. faal. zirək). ( tutumlu: zərfiyyətli)
bacarıqlı, iş yartışar, bacarıqsız qayğışar. (qayğışar: qayğı çəkər. boş oysanla uğraşar)

BACARIQLI : Turuz Dictionary

kəsgin. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. bilən. usda. mahir. çaçur. sivir. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli.
kəsgin oxçu: doğru nişançı.
iş üzə (düzə) qoyan bacarıqlı kişi: iş yola salan. iş keçirtgən. evirgən devirgən. (keçirtgən: çəxanəndə)

BACARIQLI : Turuz Dictionary

aşarıqlı.
sığalı. sındallı. qapsamlı. yararlı. yarallı. yarqalı. yarqallı. fərəli. çaçur. sivir. törgən. törəkən. osman. ötmən. ötəmən. küpərimli. güpərimli. kipərimli. güpərim. qabiliyyətli.
qaparatlı. oxlu. oxulu. çıxarlı. tutumlu. tutarlı. onatl

BACARIQLI : Turuz Dictionary

anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı

BACARIQLI : Turuz Dictionary

-bacarıqlı olsun: edgili olsun. müəssir olsun. bəhrəli olsun. müvəffəqiyyli olsun

BACARIQLI : Turuz Dictionary

-bacarıqlı yeriş: türgən yürüş

BACARIQLI : Turuz Dictionary

aşarıqlı. ilmikli. ilikli

BACARIQLI : Turuz Dictionary

edinli. ərdəmli. çıxarlı

BACARIQLI : Turuz Dictionary

əzbər. usda. çəpər. mahir

BACARIQLI : Turuz Dictionary

ilin. edin. idin. elin

BACARIQLI : Turuz Dictionary

onğ. onatlı.onğatlı. yonğatlı. yonatlı. hünərli

BACARIQLI : Turuz Dictionary

onqat. güclü.
onqat at, kövnə çul. (onqat atsa, kövnə çulda bəlgürür). (kövnə: > köhnə)

BACARIQLI : Turuz Dictionary

uz

BACARIQLI : Turuz Dictionary

uqublu. çalımlı.
bilgili ol gəpməyə, uqublu ol duymağa, çəkimli ol dözməyə, çalımlı ol almağa, tutumlu ol qılımağa. (gəpməyə: danışmağa). (çalımlı: etik. faal. zirək). ( tutumlu: zərfiyyətli)
bacarıqlı, iş yartışar, bacarıqsız qayğışar. (qayğışar: qayğı çəkər. boş oysanla uğraşar)

BACARIQLI : Turuz Dictionary

kəsgin. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. bilən. usda. mahir. çaçur. sivir. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli.
kəsgin oxçu: doğru nişançı.
iş üzə (düzə) qoyan bacarıqlı kişi: iş yola salan. iş keçirtgən. evirgən devirgən. (keçirtgən: çəxanəndə)

BACARIQLI : Turuz Dictionary

aşarıqlı.
sığalı. sındallı. qapsamlı. yararlı. yarallı. yarqalı. yarqallı. fərəli. çaçur. sivir. törgən. törəkən. osman. ötmən. ötəmən. küpərimli. güpərimli. kipərimli. güpərim. qabiliyyətli.
qaparatlı. oxlu. oxulu. çıxarlı. tutumlu. tutarlı. onatl

BACARIQLI : Turuz Dictionary

anlaşlı. qavraşlı. çaçur. sivir. sınçı. sinçi. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı

BACARIQLI : Azerbaijani English Dictionary

s.
able, skilful; bacarıqlı işçi able workman*; bacarıqlı əllər skilful hands
resourceful, nimble; bacarıqlı adam resourceful man*; bacarıqlı barmaqlar nimble fingers