Multilingual Turkish Dictionary

CANA

CANA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sevgilim. əzizim

ÇANA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çanağ > şana. şanə

ÇANA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qana.
lampa şüşəsi.
qapaqlı, köynəkli ışıq. abajor.
miz üstü, oxu çırağı

CANA : Turuz Dictionary


ürəyə, cana yatmaq: dad almaq. dadağlanmaq. dadalmaq. dadanmaq. damağlanmaq. tışqınmaq. sınğımaq. sınğınmaq. göbək yerə qoymaq. hayı gəlmək. gərinmək. ləzzət almaq, aparmaq
bir çağun məndə deyərdim cana can, indi bir can deməyə can çəkirəm. (can çəkmək: ölümcülmək. canı çıxmaq).
cana yığmaq: bıkdırmaq.
içdən qopan cana hopan sözlər.
cana yaxın: içdən. çingil. içgil. sınğıl. sınıl. tutşı. tutşu. tutsu. tuştu. tuşsu. səmimi

CANA : Turuz Dictionary


{(sanskirit). kişi. insan}.
cana. içə. tözə. özə.
don cana yakmaz. (yakmaz: yapışmaz. yaxışmaz). (iç boya götürməz).
qardaş deyib güvənənim qurd oldu, qarayazı yad el bizə yurd oldu, yoldaş deyib yandım cana dərd oldu, vax neyləyin qay üstünə qay ömrüm. (qay
bəla. zülmət).
cana gətirmək:
canın boğazına yığmaq.
dirçəltmək.
dosluğu var bir itin, cana dərman, bir dosduvun itligin, yağu alman. (alman: almaz).
cana gələcəğinə mala gəlsin.
cana sarmaq: qıvrılmaq.
cana yakın can yakan canlar, sevənin sevməyənin anlar!?. (evrənin ən ağır, açmaz qalan sorusu.
sevilənlər sevənlərindən salıqsız qalmalarıdır (salıqsız: xəbərsiz).
uzaq olsanda özün, könlüdə saldın yurdun, ey cana can olalı, dərdimə dәrman olmuş.
ölüm qoymuş ağu oxun kirişə, bilmək olmaz haçan cana irişə.
nə olar ki hançı dildə can sözün canan yazır, bul yetər kim can sözün candan cana canan yazıb.
bas qana girsin cana. (deyim)

CANA : Turuz Dictionary

-cana gəldim: yaddım.yavdım. yadsadım. yavsadım: bıqdım.
əroğlu gəzdim ellər içrə tapanmadım yaddım.¶-görəndəki iki can dəğir cana, coşar qanım, qopar umayım. (umayım: baxtım. iqbalım)

CANA : Turuz Dictionary

-cana doydurmaq: canqıtmaq. bezarıtmaq

CANA : Turuz Dictionary

-cana düşən qaşınma: qorcuq

CANA : Turuz Dictionary

-cana yatan: hopan

CANA : Turuz Dictionary

gövrə. tənə.
könlə sığsa, gövrə sığar.¶-pula qıymaz , cana qıymaz

CANA : Turuz Dictionary

-ılılıq, cana qılıq: xuy gözəlligi, can dərmanı. (sululuqdan, yılılıq). (üz görkündən, ılıq davranış, yumuşaq, sevik qılış yürüş). (görgü, üz gözəlligindən, qılıq sıcaqlığı yeğdir). (qılığ gözəlligi (sululuğu, yumşaqlığı) qat qat, üz gözəlligindən xoşdur)

CANA : Turuz Dictionary

-cana yaxın: oynaq. hopba. yuçut. sərbəst. yüngül. yılıq. çıptır. xəfif məşrəb. qolay, süzgün dəğişən. çəkici. xoş. sevimli.
oynaq bulutlar.
oynaq üzlü sovgilim.
oynaq oylu: doqm olmayan.
cana sarıq: sarqın. qaynaşıq. qaynaş. qatnaşıq. qatnaş. axşa

CANA : Turuz Dictionary

-cana tıxnamaq: cana doymaq: könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq.
o bu işdən artıq tıxmış.
nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək, öləsinmək: üzülmək.
üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin.
iğil (sökəl) üzülür: xəsdə çox acır

ÇANA : Turuz Dictionary


çanğa. şana. şənə. gəlbəri. gəlvəc. dımırıq. tırmıq. dirgən. dirən.
çanğa. şana. şənə. çəkən > keşən > keşan. qızmıq. qıtmıq. qırmıq. dımırıq. dımrıq. dirgən. dirən

ÇANA : Turuz Dictionary

çanğa. şana. şənə. qayqana. qavqana. qavana. dımırıq. dirgən. dirən

ÇANA : Turuz Dictionary

çanğa. şana. şənə. dirgən. dirən. yaba. çəngəl

ÇANA : Turuz Dictionary

çənə. zənəx. çaqaq. sağaq

CANA : Turuz Dictionary


ürəyə, cana yatmaq: dad almaq. dadağlanmaq. dadalmaq. dadanmaq. damağlanmaq. tışqınmaq. sınğımaq. sınğınmaq. göbək yerə qoymaq. hayı gəlmək. gərinmək. ləzzət almaq, aparmaq
bir çağun məndə deyərdim cana can, indi bir can deməyə can çəkirəm. (can çəkmək: ölümcülmək. canı çıxmaq).
cana yığmaq: bıkdırmaq.
içdən qopan cana hopan sözlər.
cana yaxın: içdən. çingil. içgil. sınğıl. sınıl. tutşı. tutşu. tutsu. tuştu. tuşsu. səmimi

CANA : Turuz Dictionary


{(sanskirit). kişi. insan}.
cana. içə. tözə. özə.
don cana yakmaz. (yakmaz: yapışmaz. yaxışmaz). (iç boya götürməz).
qardaş deyib güvənənim qurd oldu, qarayazı yad el bizə yurd oldu, yoldaş deyib yandım cana dərd oldu, vax neyləyin qay üstünə qay ömrüm. (qay
bəla. zülmət).
cana gətirmək:
canın boğazına yığmaq.
dirçəltmək.
dosluğu var bir itin, cana dərman, bir dosduvun itligin, yağu alman. (alman: almaz).
cana gələcəğinə mala gəlsin.
cana sarmaq: qıvrılmaq.
cana yakın can yakan canlar, sevənin sevməyənin anlar!?. (evrənin ən ağır, açmaz qalan sorusu.
sevilənlər sevənlərindən salıqsız qalmalarıdır (salıqsız: xəbərsiz).
uzaq olsanda özün, könlüdə saldın yurdun, ey cana can olalı, dərdimə dәrman olmuş.
ölüm qoymuş ağu oxun kirişə, bilmək olmaz haçan cana irişə.
nə olar ki hançı dildə can sözün canan yazır, bul yetər kim can sözün candan cana canan yazıb.
bas qana girsin cana. (deyim)

CANA : Turuz Dictionary

-cana gəldim: yaddım.yavdım. yadsadım. yavsadım: bıqdım.
əroğlu gəzdim ellər içrə tapanmadım yaddım.¶-görəndəki iki can dəğir cana, coşar qanım, qopar umayım. (umayım: baxtım. iqbalım)

CANA : Turuz Dictionary

-cana doydurmaq: canqıtmaq. bezarıtmaq

CANA : Turuz Dictionary

-cana düşən qaşınma: qorcuq

CANA : Turuz Dictionary

-cana yatan: hopan

CANA : Turuz Dictionary

gövrə. tənə.
könlə sığsa, gövrə sığar.¶-pula qıymaz , cana qıymaz

CANA : Turuz Dictionary

-ılılıq, cana qılıq: xuy gözəlligi, can dərmanı. (sululuqdan, yılılıq). (üz görkündən, ılıq davranış, yumuşaq, sevik qılış yürüş). (görgü, üz gözəlligindən, qılıq sıcaqlığı yeğdir). (qılığ gözəlligi (sululuğu, yumşaqlığı) qat qat, üz gözəlligindən xoşdur)

CANA : Turuz Dictionary

-cana yaxın: oynaq. hopba. yuçut. sərbəst. yüngül. yılıq. çıptır. xəfif məşrəb. qolay, süzgün dəğişən. çəkici. xoş. sevimli.
oynaq bulutlar.
oynaq üzlü sovgilim.
oynaq oylu: doqm olmayan.
cana sarıq: sarqın. qaynaşıq. qaynaş. qatnaşıq. qatnaş. axşa

CANA : Turuz Dictionary

-cana tıxnamaq: cana doymaq: könlünü vurmaq. könlünə dəğmək. çalqınmaq. siyrilmək. sıyrılmaq. sırıqmaq. məlala gəlmək. situha gəlmək. tıxmaq. tıxınmaq. tıxrınmaq. tıqqınmaq. bıqmaq. bıqqınmaq. bezginmək. duruqmaq. durqulmaq. doyqunmaq. qoyuqmaq.
o bu işdən artıq tıxmış.
nərsənin ağırlığından, uzunluğundan əzilmək, yorulmaq, cana gəlmək, öləsinmək: üzülmək.
üzülməsin ilqarın: sınmasın əhdin.
iğil (sökəl) üzülür: xəsdə çox acır

ÇANA : Turuz Dictionary


çanğa. şana. şənə. gəlbəri. gəlvəc. dımırıq. tırmıq. dirgən. dirən.
çanğa. şana. şənə. çəkən > keşən > keşan. qızmıq. qıtmıq. qırmıq. dımırıq. dımrıq. dirgən. dirən

ÇANA : Turuz Dictionary

çanğa. şana. şənə. qayqana. qavqana. qavana. dımırıq. dirgən. dirən

ÇANA : Turuz Dictionary

çanğa. şana. şənə. dirgən. dirən. yaba. çəngəl

ÇANA : Turuz Dictionary

çənə. zənəx. çaqaq. sağaq

CANA : Turkish Risale

f. Ey sevgili! Ey can!

CANA : Ottoman Turkish

f. Ey sevgili! Ey can!

CANA : English Turkish

n. kuzey İsrail'de Nazaret yakınlarında antik bir köy (İsa peygamberin ilk mucizesini gösterdiği yer); bir soyadı