Multilingual Turkish Dictionary

DAĞILMAQ

DAĞILMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to disintegrate, to collapse; Müstəmləkə sistemi dağıldı The colonial system disintegrated; Müxalifət dağıldı The opposition has collapsed;
to fall* to the ground, to fall* in, to fall* to pieces;
[maye] to spill; Süd dağıldı The milk has spilled;
[paltar] to be* worn out;
to depart; to part; to separate;
to disperse; [duman, çən və s.] to dissipate, to drift apart, to clear away; Dərsdən sonra uşaqlar dağıldılar After school the children dispersed; Yağış yağmağa başlayan kimi camaat cəld dağıldı As soon as the rain started, the crowd quickly dissipated

DAĞILMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Sökülmek, uçulmaq, alt-üst olmaq, xaraba halına gelmek. Daşqın za-manı bəndlər dağıldı. Zəlzələdən çoxlu ev dağılmışdır. Körpü seldən dağıldı. // Berbad hala gelmek, pozulmaq. Təsərrüfat dağıldı.
çox işlenmekden, geyilmekden, sür-tülmekden yaramaz hala gelmek, cırılmaq, yırtılmaq, parça-parça olmaq. Ayaqqabı da-ğılmışdır.
Darmadağın olmaq, mehv olmaq, orta-dan çıxmaq, öz varlığını itirmek, süqut et-mek. [Aslan bey:]
.Bütün dünya dağılsa da, dediyini edəcək, gələcəyəm söylədisə, ölsə, qalsa gələcək. C.Cabbarlı. Qoşunun başçısı ölsə də, möhkəm qoşun dağılmaz. M.Hüseyn.

məc. Yavaş-yavaş seyrekleşerek, ya-yılaraq yox olmaq, çekilib getmek. Duman dağıldı. // məc. Puç olmaq, boşa çıxmaq, baş tutmamaq, alt-üst olmaq. Bütün ümidlərim dağıldı.
Perakende halda, nece geldi ora-bura tökülmek. Muncuqlar qırılıb yerə dağıldı. Un kisədən dağıldı.
Tökülmek, o teref-bu terefe axıb get-mek. Su dağıldı. Süd dağıldı.
Perakende halda tökülmek. [Güllü ne-nenin] qar kimi dümağ pırtlaşıq saçları mütəkkənin üstünə dağılmışdı. S.Rehimov.
məc. İflas etmek, vardan-yoxdan çıx-maq, kasıblaşmaq. [Meşedi İbad:] A kişi, val-lah, mən dağıldım, mən söküldüm, mən bu qədər pulu haradan alım verim. ü.Hacıbeyov.
Müxtelif tereflere getmek, here bir yana getmek, çekilib getmek, dağılışmaq (bir yere yığılmış çoxlu adamlar, quşlar ve s. haqqın-da). Veylabad şəhəri elə bil dəyişmişdi. Hərə bir tərəfə qaçıb dağılmaqda idi. çemenze-minli.
.Xəlfə cibinə tökdüyü noğul-badamdan soldatların və Əlirzanın ovcuna basırdı. Bun-dan sonra hərə öz evinə dağılırdı.. H.Sarabski. Şirinlik içilən axşam qonaqlar mübarəkbadlıq edib dağıldı. Mir Celal.

Yayılmaq, intişar etmek. Uç minə ya-vuq nüsxəmiz Krım, Qazan, Orenburq və qeyri şimali müsəlman şəhərlərində və kəndlərində dağılır. C.Memmedquluzade.
Sepelenmek. Maşınlar, insanlar da-ğılır düzə; çoxalır səhrada gediş-gəliş də. S.Vurğun.
Qurtarmaq, sona çatmaq, tamam ol-maq, öz işini qurtarmaq (meclis, iclas ve s. haqqında). [Şah] əfradi-məclisi mürəxxəs etdi. Məclis dağıldı. M.F.Axundzade. Bir az əvvəl bulaq başındakı arvad yığıncağı da-ğılmışdı. Ə.Veliyev.
Əmr şeklinde: dağılsın!
xaraba qal-sın! mehv olsun! alt-üst olsun! (qarğış). Dağlarda talam qaldı; Biçmədim, lalam qal-dı; Dağılsın qürbət ölkə; Orda bir balam qaldı. (Bayatı).

DAĞILMAQ : Az Turkish Farsi

مص.ریختن. ریخته شدن. فروریختن. ویران شدن. خراب شدن. داغان شدن. پاره شدن. پخش شدن. توزیع شدن. پراکنده شدن. پریشان شدن. به هم ریختن. متفرق شدن(جمعیت). کهنه شدن. مستعمل شدن