Multilingual Turkish Dictionary

DAĞITMAQ

DAĞITMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to destroy [d.] to demolish [d.], to wreck [d.]; binanı dağıtmaq to destroy / to demolish a building; tamam dağıtmaq to rase / to raze [to the ground]; xalq təsərrüfatını dağıtmaq to wreck the national economy;
to dissipate [d.], to scatter [d.], to disperse [d.]; Güllə səsi quşları dağıtdı The gunshot scattered the birds; pulunu dağıtmaq to dissipate / to scatter one;s money; Külək çəni dağıtdı The wind dispersed / dissipated the mist;
[paltarı] to wear* out [d.];
[qəmi, şübhəni] to dispel [d.];/ to dissipate [d.]; bir kəsin şübhəsini dağıtmaq to dispel smb.;s doubt; qüssəni dağıtmaq to dissipate sorrow; bir kəsin diqqətini dağıtmaq to dissipate smb.;s attention, to distract smb.;s attention

DAĞITMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Sökmek, uçurmaq, xa-raba qoymaq, alt-üst etmek. Köhnə binanı dağıtmaq. Zəlzələ evlərin çoxunu dağıtdı.
[Zaman xan:] Ona binaən əmr etdim ki,
. körpüləri dağıtsınlar və yolları pozsunlar. M.F.Axundzade. Bu saat yenə sultanın qoşunları Iranın bu guşəsini söküb kənd-ləri dağıtmaqdadır. C.Memmedquluzade. □ Vurub-dağıtmaq
yox etmek, aradan qaldırmaq. Deyəsən, bu səs o qədər qüvvətli idi ki, dəmir yolu ilə şəhər arasında olan bütün həddi-səddi vurub dağıtdı. Mir Celal.
Yaralamaq. Nəbi ağacnan bir hampa-nın başını dağıtdı. "Qaçaq Nebi". Başını qaldırıb ətrafına baxmaq istərkən, ikinci güllə onun çiynini dağıtdı. Ə.Memmedxanlı. // Dişi ile parçalamaq, parça-parça etmek. öküzləri dağıtmaq istəyən canavar birdən qabaqdan kəhər ata cumdu. Ə.Veliyev.
Peren-peren salmaq, qovmaq. Qoşun yavaş-yavaş xırda yığıncaqları dağıtmağa başladı. M.S.Ordubadi. // Dağılışmağa, da-ğılıb getmeye mecbur etmek. Kəblə Səməd dayı durub camaatı dağıtdı. S.Rehimov.
Qaret etmek, tarac etmek, soymaq, if-lasa uğratmaq.
.Nahaq iş tutmasınlar, xalqı talayıb dağıtmasınlar. M.F.Axundzade. [Hacı:] Xarici bu fabriki dağıtmaq istəyir.
M.S.Ordubadi.
Dağılmasına, bedbext olmasına sebeb olmaq. Hakim təbəqələr pul və dövlət gücü-nə harınlıq edərək, nə qədər ismətli və hə-yalı ailələri dağıtmışlar. M.İbrahimov.
çox geymek, işletmek, sürtmek ve s. neticesinde yırtmaq, cırmaq, yararsız hala salmaq. Paltarı dağıtmaq. Ayaqqabılarını dağıtmaq. // ümumiyyetle, yırtmaq. Bütün maskaları dağıtmasaq biz; Faydasız qala-caq mübarizəmiz. S.Vurğun.
Nizamsız halda tökmek, perişan hala salmaq. Bir tərəf şanə dağıtdı zülfünü, bir yan səba; Hər tərəfdən hər biri könlüm pə-rişan etdilər. S.Ə.Şirvani. // Yolmaq mena-sında. Yar odur kim, yardan sonra yar üçün; Zülf dağıda, yaxa darta, yara üz. Qurbani.
Müxtelif tereflere yaymaq, intişar et-mek, saçmaq. Dan yeli hər yana ətir dağı-dır; çöllərə çəkilir bir yaşıl pərdə. A.Şaiq. O şad olur, o sevinir balasının hünərindən; Günəş qalxıb nur dağıdır ona vətən göylə-rindən. S.Vurğun.
Dağılmasına sebeb olmaq. Suyu da-ğıtmaq.
özünden uzaqlaşdırmaq, qovlamaq.
Mehriban ağlayırdı. O, ürəyini şişdirən ələm
və kədərlərini bununla dağıtmaq istəyirdi. S.Hüseyn.
.Dərdi-sərimi dağıdan, viran könlümü gülüstan edən Ruqiyyə idi, Ruqiy-yə! A.Divanbeyoğlu. // Qaçırmaq, pozmaq. Dağıtmış yuxumu yenə gözümdən; Əzəldən nəğmələr aşiqiyəm mən. S.Vurğun.
Sepmek, tökmek. Adsız ölən igidlərin o pərişan məzarına; çiçək səpir qucaq-qucaq, gül dağıdır ətək-ətək. S.Vurğun.
Əbes yere xerclemek, semeresiz serf etmek, puç etmek. Tahirin əlinə Iran sikkəsi düşəndə dağıtmayıb cibində saxlayırdı. S.Rehimov.

DAĞITMAQ : Az Turkish Farsi

توزیع کردن
پخش کردن
پراکنده کردن
خراب کردن
ویران کردن
پاره کردن
پریشان کردن
به هم ریختن
برهم زدن
کهنه کردن
مستعمل کردن
ریختن
متفرق کردن
داغان کردن
ریخت و پاش کردن