Multilingual Turkish Dictionary

DAMAQ

DAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. anat.
palate; sərt damaq hard palate; yumşaq damaq soft palate;
məc. good mood / spirits pl.; damağı çağ olmaq to be* in good / high spirits, to live an easy life; damaq olmaq to be* deceived / disappointed, damaqdan düşmək to get* disappointed, to be* in low spirits, to be* out of spirits; damağına dəymək to disappoint [d.], to offend [d.], to hurt* smb.;s feelings;
mouth; papiros damağında a cigarette in the mouth II. s.
anat. palatine, of the palate; damaq dilçəyi uvula;
dilç. palatal; damaq samitləri palatal consonants

DAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Ağız boşluğunun üst tere-fi. □ Damaq səsi dilç.
teleffüz ederken dilin damağa toxunması neticesinde çıxan ses. Damaq saitləri.
Ağız menasında. Usta papirosu dama-ğına salıb başladı işini. C.Memmedquluza-de. Qüdrət iri barmaqları arasındakı papi-rosu sakit-sakit övkələyib damağına qoydu. M.Hüseyn.
bayt. At ve eşşekde damaq şişme xes-teliyi; kesme. Tez-tez tövləyə adam burax-ma ki, at damaq olar. Ə.Veliyev.

DAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. dimaq
beyin] dan. Kef, ehval, heves. Damağı yoxdur.
◊ Damağı çağ
b ax damağı kök. Əhmə-din kefi saz, damağı çağdır. Mir Celal. Dedim:
Cütçü baba, sağ ol, çox sağ ol! Daima kefi kök, damağı çağ ol! S.Vurğun. Yamaclar gülür bu yaz; Damağın çağ, kefin saz. O.Sarıvelli. Damağı çağ olmaq
kefi kök olmaq, çox şad olmaq. Damağı çatlamaq
neşeye gelmek, ruhlanmaq, ruhu yükselmek.
Damağı çəkmək
üreyi istemek, kefi iste-mek, kefine gelmek. Bu gün damağım çəkdi, aldım, sabah kefim istədi, boşadım,
vəssa-lam! C.Memmedquluzade. Damağı gəlmək
- hevese gelmek, heveslenmek. Siz bunu sanmayın həqiqətdir; Damağım gəldi, bir zə-rafətdir. M.Ə.Sabir. Damağı kök
kefi kök, kefi saz, şad, qayğısız. Damağı qalxmaq
kefi kök olmaq, neşelenmek, sevinmek, he-vese gelmek. Damağı pozulmaq
kefi xarab olmaq, ehvalı pozulmaq, qanı qaralmaq. Da-mağı sazlaşmaq
kefi açılmaq, könlü açıl-maq. [Onun] bulud kimi tutulmuş qaşqabağı açıldı, gözləri gülüb damağı sazlaşdı. "Kirpi". Damağı yanmaq
arzusuna çatmamaq, me-yus olmaq. Damağına dəymək
toxunmaq, üreyini sındırmaq, küsdürmek, pert etmek, incik salmaq. Damağını pozmaq
kefini xa-rab etmek, ehvalını pozmaq. Damağını salla-maq
küsmek, pert olmaq, narazı qalmaq. Bütün qonaqlar damaqlarını salladılar. Ə.Veliyev. Damaq qoymaq (etmək)
ne-şesini pozmaq, arzusunu (hesretini) üreyin-de qoymaq. Qovurmanın iyi Yəhya Kamalı damaq etmişdi. Mir Celal. Damaq sallamaq
- bikef olmaq, ehvalı olmamaq, dilxor olmaq; küsmek, incimek. Damağını niyə sallayırsan? Barmağından üzüyünü, başından yaylığını aparmayıb ki?! S.Rehimov. Damaq üstə (damaqda) olmaq
kefde olmaq, kef çek-mek, xoş güzeran keçirmek. [Şahbaz bey:] Arvad al, qoy evdə evdarlıq etsin, sən də kefdə, damaqda ol. S.S.Axundov. [Sekine qarı:] Hə-mişə damaqda olasan, ay Züleyxa! M.İbrahi-mov. Damaq vermək
lezzet vermek, neşe vermek, kef vermek, neşelendirmek. Damaq-dan düşmək
ruhdan düşmek, kefi pozul-maq, pert olmaq. Damaqdan salmaq
pert etmek, kefini pozmaq, ruhdan salmaq, qanını qaraltmaq. [Qerib:] Mən gedirdim, dostum çıxdı qabaqdan; Acı sözün salmaz məni da-maqdan. "Aşıq Qerib".

DAMAQ : Az Turkish Farsi

کام
سقف دهان
حال
لذت
دهان
سرخوشی
حوصله
به صورت دماغ وارد زبان فارسی شده است