Multilingual Turkish Dictionary

DANIŞIQ

DANIŞIQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
negotiation; uzun danışıq a long negotiation; danışıq aparmaq to conduct / to carry on negotiations; danışıq vasitəsilə / yolu ilə by [means of] negotiation; bir kəslə bir şey üçün danışığa girmək to enter into negotiation with smb. for smth.;
conversation, talk; bir kəslə danışıq aparmaq to have* / to hold a conversation with smb.; uşaq danışığı baby talk; sülh danışıqları peace talks; Bu barədə danışıq ola bilməz It;s out of the question II. s.
colloquial; spoken; danışıq dili spoken language;
speech; danışıq vərdişləri speech habits; danışıq üzvləri organs of speech; danışıq qabiliyyəti gift / faculty of speech, power of speaking

DANIŞIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Şifahi fikir mübadilesi; söh-bet. O barədə bu gün danışıq olacaq. Ara-larında ciddi danışıq oldu.
Danışıq da-nanı qurda verər. (Mesel). [Güldeste:] Ata, mən danışığının hamısını eşitdim. Ə.Haq-verdiyev. // Danışma, söhbet etme. [Qehre-man:] Indi nə danışıq vaxtıdır!.. Aləm dağı-lır. H.Nezerli. Meşədəki ağaclar küləyin tə-sirindən uğuldayır, Cavadın danışığına mane olurdu. Ə.Veliyev. // Danışma terzi. Uzun bir nitq söyləməyə hazırlaşmış kimi görünən katib birdən səsini alçaldıb, danışığının tonunu dəyişdi. Ə.Sadıq. // Söz-söhbet.
Canlı dil, adi danışıq dili. Bahadır bir neçə həftə danışıqda çox işlənən sözləri [Sonaya] öyrətdi və sonra kitabdan az-az dərs verdi. N.Nerimanov. □ Danışığa tut-maq
söhbetle başını qarışdırmaq, söhbete tutmaq, söhbetle yayındırmaq. Növrəstə daha bir söz deməyib addımlarkən bəy yenə də "qızım" deyə-deyə onu danışığa tutdu. Ə.Abasov. Danışıq etmək
söhbet etmek, danışmaq, meslehetleşmek, fikir mübadi-lesi etmek. [Vezir:] Mənə vacib idi ki, siz ilə danışıq edim, qulaq asın! M.F.Axundzade.
İki teref, iki nümayende heyeti arasın-da bir şey haqqında geden fikir mübadilesi; müzakire (çox zaman cemde işledilir). Iki dövlət arasında danışıqlar. Sülh danışıqları. Danışıqlar kəsildi.
Bir çox danışıq və mü-zakirələrdən sonra razılıq əmələ gəldi. S.Hü-seyn. Bu danışıqlara nə oğlan və nə qız şəxsən qarışa bilməz. R.Əfendiyev. [Mister Tomas ve vezirlerin] danışıqları bir məzmun ətrafın-da deyildi. M.İbrahimov. □ Danışıq apar-maq
bir şey haqqında başqası, ya başqaları ile fikir mübadilesi etmek, müzakire etmek. Mədəni əlaqə haqqında danışıq aparmaq.
[Qetibe:] Hüsaməddinə Reydə ordu dü-zəltməyi tapşırmışam.. Şirvanla, Bağdadla danışıq aparılmaqdadır. M.S.Ordubadi.

DANIŞIQ : Az Turkish Farsi

گویش
تلفظ
صحبت
حرف
سخن
گفتگو
مذاکره
مشاوره