Multilingual Turkish Dictionary

DARALMAQ

DARALMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f.
to narrow, to become*/ to get* narrow; Çay burada daralır The river narrows at this point;
[paltar, ayaqqabı və s.] to get*/ to become* tight; % hövsələsi daralmaq to become*/ to grow* impatient

DARALMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Dar hala düşmek, dar-laşmaq, dar olmaq, enliliyi azalmaq. Uzağa getdikcə yol daralır. // Sıxılmaq, sıxlaşmaq, yığılmaq, kiçilmek. Ayaqqabılar daralmış-dır. Köynək yığılıb daraldı.
Tükenmek. [Sona xanım:] Hövsələm daralıb, ağzıma gələni söyləyirəm.. M.F.Axundzade.
Tengişmek, sıxılmaq, teng olmaq. Acı-ğından Qulunun bütün vücudu titrəyir, da-ralmış köksünə sığmayan qəlbi az qala part-layırdı. A.Şaiq.
məc. Qurtarmaq üzre olmaq; mehdud-laşmaq, qısalmaq. Sağ olun! çən gəlir, hava qaralır; Sonra gecikərik, gün də daralır. S.Vurğun.
B ax darılmaq. Nə əmrə daralmış, nə küskünəm mən; Həyatın həvəsi qalxır si-nəmdən. R.Rza.

DARALMAQ : Az Turkish Farsi

تنگ شدن
باریک شدن
محدود شدن
دشوار شدن