Multilingual Turkish Dictionary

DARTMAQ

DARTMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to pull [d. by], to stretch [d.], to tug [d.]; [yedəklə] to tow [tou]; bir kəsin qolundan dartmaq to pull smb.;s sleeve; rezini dartmaq to stretch an elastic; dartıb çıxarmaq to pull [d.] out; yüyəni dartmaq to jerk the reins; qapının dəstəyini dartmaq to tug at the door-knob; mıx dartmaq to pull out a nail; çiyinlərini dartmaq to shrug one;s shoulders; % bir kəsə şillə dartmaq to give* smb. a slap; % özünü dartmaq to put* on airs, to give* oneself airs

DARTMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

i.
Bir şeyi eli ve ya başqa şeyle tutub özüne teref ve ya kenara çekmek.
Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartma-ğa. C.Memmedquluzade. Həkim qolumdan tutub dartdı.. Mir Celal. Ayaz kəskin bir hə-rəkətlə atın cilovunu dartdı. Ə.Memmed-xanlı. // Qapıb almaq. Əlindən kitabı dartmaq.
Rəhim bəy çeki [Turabın] əlindən dartıb aldı. Qol çəkdi. M.Hüseyn. Söhbət qurtarar-qurtarmaz Gülzar teleionun dəstəsini dartıb müavinin əlindən aldı. Ə.Əbülhesen.
Zorla çekmek, özü ile aparmağa çalış-maq. [Kerimxanı] dartıb dar koridora çı-xardılar. M.İbrahimov. Quliyev [Sultanovu] evlərinə tərəi dartdı. Ə.Sadıq.
Germek, tarım çekmek. Yayı dartmaq. Ipi dartmaq.
Yuxarıya doğru çekmek.
.Lakin Mah-ru yenə də məğrur qaşlarını dartaraq dedi. M.S.Ordubadi. Yasavul təəccüblə çiyinlə-rini dartdı. S.Rehimov.
Nasos ve s. vasitesile çekmek, dartıb çıxarmaq. Quyulardan neit dartan dərin tu-lumbaların yeknəsəq səsləri eşidilirdi. S.Hüseyn.
məc. "özünü" sözü ile
lovğa veziyyet almaq, teşexxüslenmek, özünü çekmek. Müqim bəy hiyləgərcəsinə özünü dartıb daha da ciddiləşdi. S.Rehimov. [Xankişi Haq-verdiye:] Gəl oyna, özünü dartma, bir görək; Qoy yenə sevinsin, açılsın ürək. Z.Xelil.

DARTMAQ : Az Turkish Farsi

آسیاب کردن
آرد کردن
خرد کردن
کشیدن
به طرف خود کشیدن
به زور کشیدن