Multilingual Turkish Dictionary

FACİƏ

FACİƏ : Turuz Farsca - Türkce

acıq

FACİƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlatı

FACİƏ : Turuz Farsca - Türkce

qay ğay

FACİƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzük

FACİƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Dehşetli, ağrr neticeli hadise, felaket, müsibet, bedbextlik. Başına faciə gəlmək. Alkoqolizm faciə ilə nəticələ-nir.
Mirzağanın faciəsi ictimai bir faciə idi. S.Hüseyn. [Şende:] İnamı itirməkfəlakətdir və bir çox faciə də ondan doğur. B.Bayramov.
ədəb. Heyatdakr barrşmaz ziddiyyet-lerden, xarakterlerin, ehtiraslarrn keskin toqquşmasrndan ve çox vaxt qehremanrn ölümü ile neticelenen ehvalatlardan behs eden dramatik eser; tragediya. N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi. Hüseyn Cavid faciənin kamil nümunələrini yarat-mışdır. "Nadirşah" faciəsindəN.Nərimanov feodalizm quruluşunda saray intriqalarının ən dəhşətli səhnələrini təsvir edir. M.Arif.