Multilingual Turkish Dictionary

FACE

FACE : English Azerbaijani Turkish

n. 1] üz, sifət, bəniz; full in the face üzünə, gözünün içinə; in the face [of] а]
..qarşısında б]
..baxmayaraq, əksinə olaraq; he pulled [yaxud made] a long face o çox qüssəli görkəm almışdı 2] üzün ifadəsi, mimika make faces ağız-burun əymək, üz-gözünü turşutmaq 3] üzlük, sırtıqlıq have the face [to] həyasızlıq eləmək 4] xarici görkəm, zahiri görünüş 5] üz tərəf 6] riyaz. üz, tərəf 7] fasad [binanın üz tərəfi] 8] siferblat [saat və ölçü cihazları üzərində rəqəmlər olan lövhəcik] 9] quyu dibi [şaxtalarda, mə;dənlərdə] 10] attr. face value iqt. nominal dəyər, nominal qiymət set one;s face [against] üz-üzə gəlmək, e;tiraz etmək [bir şeyə]
v. 1] üzünə baxmaq 2] qorxmadan qarşılamaq [çətinlikləri və s.] 3] döndərilmək, yönəldilmək [to] 4] istənilən şəklə salmaq, işləmək, düzəltmək [donu] 5] üzləmək [daşla]