Multilingual Turkish Dictionary

FACSIMILE

FACSIMILE : English Azerbaijani Turkish

faksimile [bir əlyazmanın, imza və ya sənədin eynilə çıxardılmış surəti, klişesi] in facsimile eynilə, eynən, dəqiq

FACSIMILE : English Turkish Redhouse

fac.sim.i.lefäksîm'ıli isim
tıpkıbasım, faksimile, kopya.
faks