Multilingual Turkish Dictionary

FAKT

FAKT : Azerbaijani English Dictionary

i. fact; case; müəyyən edilmiş fakt established fact; mə`lum fakt notorious fact; müəyyən olmuş sabit fakt fixed fact; teyxa faktlar bare / naked facts; fakt göstərmək to point to a fact; faktlar gətirmək / göstərmək to mention facts; faktlarla dolu rich in facts; faktlarla sübut etmək to show* proofs; faktlarla hesablaşmaq to face the facts; fakt qarşısında qalmaq to be* faced with the fact; Faktlar göstərir ki,
.. The facts show that...; Faktdır! It is a fact! Faktdır ki,... It is a fact that...; Fakt budur ki,... The fact is that...; Fakt fakt olaraq qalır The fact remains; Faktdan qaçmaq / boyun qaçırmaq olmaz You can;t get away from facts; Fakt[ın] əleyhinə çıxmaq olmaz / çətindir You can;t fight facts

FAKT : Turuz Farsca - Türkce

olqu vaqe. vaqiə. fakt

FAKT : Turuz Farsca - Türkce

olqut

FAKT : Turuz Farsca - Türkce

oltu (olmuş)

FAKT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. factum
edilmiş, baş vermiş]
Heqiqeten olmuş hadise, ehvalat, qe-ziyye. Bu deyilənlər uydurma deyil, faktdır.
- Hər kəs bildiyi faktı deyir, üçlükdə müzakirə edib o birinə keçirdilər. B.Bayra-mov. // Nümune, misal. Faktı geriyə qalmış-lardan deyil, qabaqcıllardan götürmək la-zımdır. Ə.Veliyev. // Bir neticeye gelmek, bir işe yekun vurmaq ve ya bir ehtimalrn, ferziyyenin düzgünlüyünü müeyyen etmek üçün esas olan şey; delil. [Prokuror:] Qanun fakt tələb edir. C.Cabbarlr.
Gerçeklik, reallrq, heqiqet, olub-bitmiş şey. Sübut olunmuş fakt. İnkaredilməz fakt.
- Beləliklə, Naşad əfəndi öz məqsəd və məramına nail olmuş, Zeynal bir fakt olaraq Mehribanı boşamışdı. S.Hüseyn. [Meşedi-bey reise:] Mənim dövlətdən narazılığımı hansı əsasa görə sübut olunmuş bir fakt hesab edirsiniz. M.Hüseyn.