Multilingual Turkish Dictionary

FARABÎ

FARABÎ : Turkish Risale

(Mi:
950) Aristo felsefesinin İslâm âleminde yayılmasına yol açmış bir filozoftur. Aristo'dan sonra gelen mânasına, kendisine Muallim-i Sâni nâmı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük te'siri vardır. "Kanun" denilen bir çalgı âletinin mucididir. Asıl adı Ebu Nâsır Muhammed'dir

FARÂBÎ : Ottoman Turkish

Aristonun tesirinde kalan bir filozof

FARABÎ : Ottoman Turkish

"(Mi:
950) Aristo felsefesinin İslâm âleminde yayılmasına yol açmış bir filozoftur. Aristo'dan sonra gelen mânasına, kendisine Muallim-i Sâni nâmı verilmiştir. Eserlerinin İbn-i Sina üzerinde büyük te'siri vardır. ""Kanun"" denilen bir çalgı âletinin mucididir. Asıl adı Ebu Nâsır Muhammed'dir."

FARABÎ : Turkish Turkish Encyclopedic

Ünlü Türk filozof ve bilgin (
950).Türkistan'da Farab bölgesinde doğan Farabî'nin asıl adı Ebu Nasr Muhammettir. Doğum yerinden dolayı Farabî adıyla anılır. İlköğrenimini doğduğu yerde yapan Farabî, yükseköğrenim görmek için Bağdat'a gitti. Zamanının ünlü bilginlerinden, bu arada bazı Hıristiyan filozoflardan mantık ve dilbilgisi dersi aldı. Elbette bunlardan önce ve bunlarla birlikte Arapçayı da çok iyi öğrendi. Eski Yunan filozoflarını, bu arada Aristoteles'i inceledi. Zamanında yaygın ünü olmayan Farabî, ölümünden sonra Batıda Ortaçağ Hıristiyan filozoflarının ilgisini çekti.İslam felsefesinin kurucusuFarabî daha çok metafizik üzerinden çalıştı, felsefeyle İslam dini arasındaki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, çelişmleri mantık ilkelerine dayanarak gidermek amacı güttü. Dini değişmez bir öz varlık aldı ve Aristoteles mantığının verilerini gözönünde tutarak, İslâm dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Bu yüzden Doğu'da İslâm felsefesinin kurucusu sayılır. Ona göre, dinle felsefe birbirinden ayrılmaz, felsefe dinin yardımcısıdır; din konuları dışında ve dine karşı felsefe olamaz.Batının KaynağıBağdat'ta karışıklıklar çıkması üzerine Şam'a giden Farabî, orada 80 yaşında öldü. Yüzden fazla eser yazan Farabî, kendinden sonra gelen İbni Sina ve İbni Rüşt gibi ülü bilginleri büyük ölçüde etkilemiştir.Farabî'nin Aristotelesçi Ortaçağ filozofları üzerinde etkisi, İbni Rüşt'e duyulan ilgiden gelmiştir. Batı kaynaklarında Latince bir adla (Alpharabius) anılan Farabî, kendinden önce ve sonra gelen İslâm filozofları arasında Batı'nın en çok başvurduğu kaynaklardan biridir. Son zamanlarda, hemen hemen bütün Batı dillerinde, büyük Türk-İslâm filozofu üstüne araştırmalar, incelemeler yayımlandı.Eserleri...>>*

FARABİ : Turkish Turkish Ansiklopedik

(t.h.i.) er.
950 yıllan arasında yaşamış ve aristo felsefesinin islam aleminde yayılmasına yol açmış türk filozofudur. kendisine muallim-i sani (aristo'dan sonra
üstad) unvanı verilmiştir. eserlerinin ibn-i sina üzerinde büyük tesiri vardır. kanun dediğimiz çalgının mucididir. asıl adı "ebu nasır muhammed'tir

FARABI : English Turkish Phlosef

950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü. Sistemi Aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, Aristoteles'in sistemini Plotinus'un görüşleri yardımıyla, İslam inancı ile uzlaştırmaya çalışan Farabi, Tanrının var oluşunu kanıtlarken, Aristoteles'in akılyürütme çizgisini takip etmiştir. Ona göre, bu dünyadaki nesneler hareket etmekte, değişmektedir. Dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk Hareket Ettiriciden almak durumundadır. Bu ilk Hareket Ettirici ise, Tanrı'dır. Tanrı'nın kendi tözünü bilmesinden birinci akıl doğar; bu aklın Tanrı'yı bilmesinden ise ikinci akıl doğar. Böylelikle, ortaya sırasıyla 10 akıl çıkar; onuncu akıl, faal akıl'dır. Faal akıl, insan aklının yönelebileceği en yüksek hedeftir. Faal Akıl'a ulaşmak, bu dünyada Gerçek, Doğru, İyi ve Güzeli ortaya çıkaran felsefe, bilim ve sanatla uğraşmak yoluyla olur. Böylelikle, insan ruhunu temizler, saflaştırır. İşte, bu, insan için ölümsüzlükle eş anlamlıdır. İnsanın tadabileceği en yüksek mutluluktur