Multilingual Turkish Dictionary

FASİLƏ

FASİLƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. interval; break; pause; [aranı kəsmə] recess; intermission; interruption; on dəqiqəlik fasilə ten minutes; interval / break; nahar fasiləsi dinner break; bir saatlıq nahar fasiləsi an hour;s break for lunch / dinner; danışıqlarda fasilə break in the talks; On günlük fasilədən sonra məşğələlər yenidən başlandı After a
day recess the classes were resumed; fasilələrlə off and on, with intervals; fasilə vermək / etmək; to pause; to break* off; to make* intermission; fasiləyə çıxmaq to have* a break / an interval

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

açı

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

açığlıq uzaqlıq. aralıq. məsafət

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

açıq ara

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

açıt
açıtlı: fasiləli

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ara məsafə.-iki nərsənin arasında olan ara, fasilə:qıp. ara. aralığ.
bamaqlğın qıpın çox gen götürmə.
qıp qıp düzülmüş çubuğlar

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

arakəsmə

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

aralıq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

aravermə

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

aruq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

aya iki nərsə arasında qala aralıq.
iri ayalı qıvrıq.
bunları birbirində ayalı qoy

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayırım

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ıraxış

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

oşluq açığlıq. məsafə. aralıq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

uraxış

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çat ara

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dayalış

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dayanma

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəliksiz

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

dinlənmə

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

duraq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

durduruş

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

durma

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

düşüklük kəsinti

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ıraqlıq məsafə

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsilmə tənəfüs. məks. səktə. sikut. təvəqqüf. rahət

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsinti bir kiçik duraqdan sonra

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsintsiz

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsmə

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapalış ara. tənəffüs. antırakt

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qır

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırı

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırıq ara

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırqlıq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıy

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyı

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyıq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qopan

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

oğruq (oğuq). (ovruq. ovuq). (oğulmaq: sınmaq. qırılmaq. kəsilmək.)

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

səpgil aralıq.
bundan onun səpgiti.
şəhirlər səpgiti.
taxda aralığı.
bunla onun səpgiti

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

səpgit
bundan onun səpgiti.
şəhirlər səpgiti.
taxda aralığı.
bunla onun səpgiti

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tın tənəffüs

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tınım tınış

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tınış

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

uzaqlıq ıraqlıq. məsafə

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

uzaqlıq sikun

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzqültüq

FASİLƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzüklük

FASİLƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
İşin, fealiyyetin mü-veqqeti dayandrrrlmasr; işin, fealiyyetin müveqqeti dayandrrrldrğr, ara verdiyi vaxt, müddet. Murad bir anlıq fasilədən sonra davam etdi. İ.Əfendiyev. Dilbər nahar fa-silələrində kolxozçulara qəzet oxuyur, icti-mai və siyasi mövzularda söhbətlər edirdi. Ə.Sadrq. // Bir işin qurtarmasr ve başqa işin başlanmasr arasrndakr qrsa vaxt, müddet. Bədii özfəaliyyət dərnəklərinin müsamirəsi başlanmazdan əvvəl fasilə elan edildi. S.Rehimov.
Teneffüs, araverme. "Marselyoza" və başqa mahnıları bilən yoldaşlarımız dərs-lərin arasındakı fasilələrdə sinfin qapısını bağlayıb, mahnı oxuyur, biz də onlarla xor təşkil edirdik. T.Ş.Simurq. □ Fasilə vermək
ara vermek, işi, fealiyyeti arada saxlamaq, dayandrrmaq; teneffüs vermek. İşə bir qədər fasilə vermək lazımdır.
Mesafe, ara. Amma "Həblülmətin" [qe-zeti] bunu görmür və bilmir, ondan ötrü ki, Osmanlı ilə Kəlkətənin fasiləsi çoxdur. C.Memmedquluzade.