Multilingual Turkish Dictionary

HAKİMİYYƏT

HAKİMİYYƏT : Azerbaijani English Dictionary

i.
power; authority; rule; dövlət hakimiyyəti State power, State authority; yerli hakimiyyət local authorities pl.; hakimiyyət başında durmaq to hold* power, to be* in power; hakimiyyəti ələ almaq to seize power;
dominion, empire, sway; Sezarın hakimiyyəti altında under Caesar;s sway

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

atıqlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asqanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asqı

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asqınlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

asqınlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşatlıq hakimlik

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşdalıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşqallıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşqanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aşqatlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

atanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

atqalıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

atqanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

aydallıq baydalıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

urqaclıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

urqıclıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

uyraqlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

uyratlıq hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

deşğanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

edəmənlik

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərkəlik əğəmənlik. hükmranlıq. sültə.
bu ərkəlikdə yaşayanlar.
yeni ərkəlik:
ərkəlik buyruqları:
ərkəlikçi: hakimiyyətçi.
ərkəlik qazanmaq: hakimiyyət qazanmaq.
ərkəlik hörgütləri: hakimiyyət təşgilatları

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

götəl

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

güclük

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

xanlıq dövlət

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

kotal

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qağanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapanca

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qarqıclıq hikumət. dövlət

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qat dövlət.
qat qata yolda verər boşda verər dövlət dövlətlə ötüşər

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qatılıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qocabaşlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qocalıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoyaçlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoyalıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoyucluq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qoyuluq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qutaylıq. qotaylıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ota qələbə. zəfər

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

paşalıq hakimlik. hikumət

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sağıclıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

saltanlıq
saltanlıq yolunda

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

təvanalıq < tovğanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

təvanməndlik < tovmanlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

tombatlıq dominantlıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

toputluq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

tovğanlıq > təvanalıq. qadirlik. qəhharlıq. müqtədirlik. muqtədirlik. iqtidarlılıq

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

tovmanlıq > təvanməndlik

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

uta

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

utqu

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

üstəmlik

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

üstünlük

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

üstünlük

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

üstünlük

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yeniş

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönətic

HAKİMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönətimlik

HAKİMİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Idare etmek hüququ, siyasi hökmranlrq. Hakimiyyətin ilk illəri. Hakimiyyəti ələ keçirmə. Hakimiyyət başına gəlmək.
[Abbas:] Mən də buna qarşı üsyan elədim, ey Afşin, çünki gördüm ki, hakimiy-yətin məhvəri türk qoşun başçılarından Aş-nasın əlindədir.. Ə.Memmedxanlr. // Dövlet orqanlarrnrn hüquq ve selahiyyetleri.
Dövlet idare orqanlarr, hökumet.