Multilingual Turkish Dictionary

LAPSE

LAPSE : English Azerbaijani Turkish

n. 1] səhv, xəta, yanlışlıq, diqqətsizlik; lapse of the pen yazı səhvi, qələm səhvi; lapse of memory yaddaş korlanması, pozğunluğu 2] günaha batma 3] fasilə, ara [vaxt]; with the lapse of time vaxtilə, vaxtı gələndə, yeri düşdükcə 4] hüq. dayandırma, saxlama, hüququn tə;sirsizliyi, tə;sirdən düşməsi
v. 1] yayınmaq, sapınmaq 2] hüq. bitmək, qurtarmaq

LAPSE : English Turkish Redhouse

lapseläps isim
(zaman) geçme.
yanılma.
yanlış (söz veya yazı).
sapma.
(adalette) kusur.
kullanılmaz duruma gelme. fiil
geçmek.
kullanılmaz durumda olmak.
sapmak.
yanılmak, hata etmek, kusur etmek.
bir süre için inanç ve prensiplerinden vazgeçmek