Multilingual Turkish Dictionary

N

N : Arin Turkish Etimology Dictionary

n y.
qanda < > y. qayda.
qon < > qoy

N : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasrnrn iyirminci her-fi. b ax en.
Adr çekilmek istenilmeyen yere, herbi hisseye işaredir. N. şəhərində yaşamaq. N. hərbi hissəsi.
Mən N. qəzasında pristav idim. Qılıncımın dalı da kəsirdi, qabağı da. Ə.Haqverdiyev. Batalyonun qarşısında du-ran vəzifə N. təpəsini tutmaqdan
. ibarətdi. Ə.Veliyev.
na... [fars.] Sözlerin (esasen isimlerin ve sifetlerin) eweline getirildikde inkar ve yox-luq menasmda sifet düzelden ve
sız/-siz,
suz/-süz menasım veren şekilçidir; mes.: naümid, nabeled, nalayiq, namelum, naelac ve s.

N : Az Turkish Farsi

ن
یکی از حروف صامت زبان ترکی آزربایجانی است که جزء حروف طنین دار ، پیشین کامی و شبه صائت گروهبندی می شود

N : English Turkish

n. nitrojen, kokusuz renksiz metalik olmayan element, atmosferdeki baskın element (Kimya)

N : English Turkish

n. kuzey, pusulada güneye zıt olan yön

N : English Turkish

n. kuzeyli, kuzeye ait, kuzeyden gelen yada kuzeyde bulunan

N : English Turkish

n. n, alfabenin 14’ncü harfi

N : German Turkish

N [en] n Alman alfabesinin
harfi

N : German Turkish

[das] N

N : German Turkish

[das] n